فرآيند هاي كارگزيني ستاد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

صدور احكام استخدامي كارمندان جديد
 

01-10121

 

صدور احكام انتصاب و تغيير عنوان

02-10121

 

صدور احكام تغيير حقوق و مزايا

03-10121

 

صدور احكام ورودي (نقل و انتقال)

04-10121

 

صدور احكام خروجي (نقل و انتقال)

05-10121

 

صدور حكم فوق العاده سختي كار

06-10121

 

صدور حكم نوبت كاري

07-10121

 

صدور احكام تغيير طبقه و رتبه

08-10121

 

صدور احكام حق اشعه

09-10121

 

صدور حکم ماموریت

10-10121

 

صدور حکم مرخصی استعلاجی

11-10121

 

صدور حکم باز نشستگی

12-10121

 

محاسبه كسور بازنشستگي سنوات غير رسمي

13-10121

 

تغییر صندوق بازنشستگی

14-10121

 

انتقال سوابق بیمه ای

15-10121

 

بازخريد مرخصي
 

16-10121

 

درج مدرك تحصيلي
 

17-10121

 

معرفي نامه تغيير عنوان

18-10121

 

معرفي نامه ارتقاء گروه و رتبه

19-10121

 

صدور ابلاغ برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد

20-10121

 

صدور ابلاغ پرداخت كمك هزينه ازدواج (كارمندان وفرزندانشان)

21-10121

 

صدور ابلاغ كمك هزينه فوت افراد تحت تكفل

22-10121

 

صدور ابلاغ قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد

23-10121

 

صدور مجوز تمام وقتي مديران
 

24-10121

 

صدور مجوز محروميت از مطب
 

25-10121

 

ارزشيابي پرسنل بخش زير مجموعه
 

26-10121

 

برقراري بيمه تكميلي
 

27-10121

 

ارسال مرخصي زايمان و استعلاجي پرسنل بخش پيماني و تبصره 3 به تامين اجتماعي

28-10121

 

معرفي نامه صدور دفترچه بيمه و افزايش عائله

29-10121

 

گواهي اشتغال به كار

30-10121

 

گواهي اشتغال جهت ارائه به سفارتخانه و دارالترجمه رسمي

31-10121

 

قرعه كشي اعطاي وام و تسهيلات به كارمندان

32-10121

 

كنترل و تكميل ليست كاركرد و حضور و غياب ماهيانه پرسنل

33-10121

 

صدور مجوز تقليل ساعت كاري جانبازان

34-10121

 

صدور معرفي نامه پرداخت هديه به فرزندان ممتاز پرسنل بخش
 
 
35-10121