اداره بازنشستگي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

بخشنامه ها

شرح بخشنامه

بخشنامه بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی
بخشنامه انتقال کسورات بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری
بخشنامه عدم استمرار خدمت کارکنان
 بخشنامه فرآیند بازنشستگی
بخشنامه عدم استمرار خدمت کارکنان دیپلم و زیز دیپلم
 نقل و انتقال كسور بازنشستگي بابت سنوات غير رسمي مستخدمين ازساير صندوق ها به صندوق بازنشستگي کشوري
محاسبه مرخصي استحقاقي دربازنشستگي باپرداخت 22/5درصد کسور باآخرين حکم حقوقي
بخشنامه درخصوص مرخصي بدون حقوق بازخريد خدمت وانتقال حق بيمه
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي (مصوب 67/9/1مجلس)واصلاحات آن فايل word
بخشنامه درخصوص تغيير صندوق بازنشستگي پرسنل بخش پيماني
نامه تسويه حساب وپايان کاربانضمام چک ليست مدارک--- مدارک مورد نیاز برای نیروهای تبصره ای
ايام خدمت داوطلبانه درمناطق جنگي ويژه جانبازان بادرخواست ذينفع وپرداخت 22/5درصد کسورات درزمان بازنشستگي جزءسوابق آنان لحاظ ميگردد
فرم محاسبه کسور بازنشستگي سنوات حضور داوطلبانه درجبهه   فایل word
بخشنامه سازمان بازنشستگي درخصوص پرداخت کمک هزينه عائله مندي واولاد
محاسبه خدمت داوطلبانه درجبهه براي کارکنان رسمي ومشترکين صندوق بازنشستگي کشوري
شرايط استمرارخدمت مازاد بر30سال
بخشنامه 105صندوق بازنشستگي کشوري درخصوص فرزندان شاهد  و  فايل word
بخشنامه درخصوص احتساب دوران طرح لايحه

بخشنامه سازمان بازنشستگي درخصوص عدم امکان اعاده به خدمت بازنشستگان پس ازبرقراري حقوق بازنشستگي

بخشنامه جدیددرخصوص پستهای اضافه شده به مشاغل سخت وزیان آور(مصوب67/9/1مجلس)باتاریخ اجرا95/9/1

 بخشنامه واگذاری کمک هزینه های عصا وعینک سمعک به دفاترپیشخوان دولت 

بخشنامه درخصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان وموظفین 


انواع بازنشستگي

 انواع بازنشستگي:

 
 
            
 
 
 

مشاغل سخت و زیان آور                                                     
 
 
   

1-بازنشستگي توافقي:

 باستناد بند (ب )ماده 103قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 24/7/86 ولازم الاجرا ازتاريخ 14/9/86
 آقايان : حداقل 60 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق
خانمها : حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سني با 25 روز حقوق
 

2-بازنشستگي اختياري:

 
 باستنادماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاه اجرائي باداشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمندخود را بازنشسته نمايد.
الف ) اختیار دستگاه : حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي با30روز حقوق

ب ) اختیار مستخدم: براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد وبالاتر با درخواست كارمند وموافقت دستگاه اجرائي براي سنوات بالاتر از 30سال سابقه تا 35 سال

 

3-بازنشستگي قهري(بند ط ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري):
 
هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقليل يک يا دو گروه بازنشسته نمايند.
 
4- بازنشستگي اجباري:
 باستنادتبصره 2-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و60سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و65 سال سن مي باشند راراسا وبدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
 باستنادتبصره 3-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
 دستگا هها اجرائي موظفند كارمنداني راكه داراي 65 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت مي باشند رابازنشسته كنند.سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي 70 سال است .كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از 25 سال است در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند ودرغير اين صورت بازخريد مي شوند. 
  5-بازنشستگي ناشي از فوت عادي: 
 
باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد از تاريخ فوت بازنشسته محسوب و يکروز بعد از تاريخ فوت براي وراث قانوني وي حقوق برقرار خواهد شد.

 

6- بازنشسته متوفي :
 
باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوري هر گاه بازنشسته فوت شود يکروز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
7- بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه:

 
باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين ماموريت اداري فوت شود تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هايي که از بابت آن کسور بازنشستگي کسر گرديده است با رعايت افزايش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

 

8- متصديان  مشاغل سخت و زيان آور جانبازان ومعلولان :
 باستناد تبصره يك ماده 103قانون خدمات كشوري :
شاغلين مرد مشاغل سخت و زيان آور با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن و شاغلين زن با داشتن 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند.
9- رشته پرستاري (پرستار ، بهيار و کمک بهيار):
 
(( بابت هر سال خدمت در بيمارستانها و مراکز سوختگي و رواني به مدت 3ماه خدمت ارفاقي))
10 –پرستار، بهيار، کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتي درماني و يا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقي))
11- پرستار،بهيار،کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت ستادي و غير بهداشتي درماني بمدت1 ماه خدمت ارفاقي))
 
 
12-کاردان آزمایشگاه  
13-کارشناس آزمایشگاه
14-کارشناس مسئول آزمایشگاه
15-خدمتگزار(لوله شور)
16-رئیس آزمایشگاه
17-مسئول فنی آزمایشگاه
18-ماما
19-ماما(مسئول پایگاه)
20-کاردان اتاق عمل
21-کارشناس اتاق عمل
22-کاردان هوشبری
23-کارشناس هوشبری
24-کارشناس فوریتهای پزشکی

24-کاردان فوریتهای پزشکی

25-تکنسین فوریتهای پزشکی

 

بدهي كسور بازنشستگي انواع خدمت:
 
 
الف ) خدمت ارفاقي :
مشاغل سخت و زيان آور و ارفاقي قانون حفاظت در برابر اشعه .
 
نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : بطور يکجا توسط دستگاه مربوطه به ميزان 13/5%

سهم کارمند : يکجا براساس تقسيط بدهي به ميزان 9%

ب ) خدمت رسمي :
بابت بدهي تبديل تا صدور احکام تبديل وضعيت صندوق بازنشستگي کشوري احتساب مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدم ، احتساب مرخصي بدون حقوق جهت تحصيلات عالي که سهم کارفرما و کارمند تواماً از کارمند اخذ مي شود .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : ندارد 
سهم کارمند : يکجا يا براساس تقسيط بدهي .

ج) خدمت غير دولتي (خصوصي)
خدمت در موسسات و شرکتهاي غيردولتي (خصوصي) درصورت پرداخت حق بيمه و يا کسور بازنشستگي و انتقال آن به صندوق بازنشستگي کشوري اعم از سهم کارمند و کارفرما .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کار فرما و سهم کارمند يکجا يا براساس تقسيط بدهي توسط کارمند .

د)خدمت غير رسمي :
ايام خدمت زير پرچم ، روزمزدي يا قراردادي ، خريد خدمت ، حق التدريس ، پيماني ودوران تحصيل دانشسراها .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : با رعايت ضوابط اجرايي ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه .
سهم کارمند : يکجا يا براساس تقسيط بدهي .
 

مدارك مورد نياز جهت محاسبه سنوات غيررسمي

.حكم رسمي آزمايشي
.مدارك انتقال كسوراز ساير صندوق ها
.درخواست مستخدم
.قراردادهاي غير رسمي وروزمزد
.فتوكپي كارت پايان خدمت(پشت ورو)
 
 
     
از كارافتادگي
حالتي كه كارمند دولت به دليل بيماري يا به سبب انجام وظيفه دچار حادثه گرديده و قادر به انجام وظيفه نباشد   درصورت تأئيد شوراي پزشكي و تصويب دبيرخانه شوراي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .
 
 
انواع از كار افتادگي:
 
1) از كار افتادگي عادي : (ماده 79 قانون استخدام كشوري )
هرگاه كارمند دولت به سبب حادثه از كار افتاده شود براساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقي بازنشسته خواهد شد .

2) از كار افتادگي حين انجام وظيفه : ماده 80 قانون استخدام كشوري :
هرگاه كارمند دولت به سبب انجام وظيفه از كار افتاده شود تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت وي با رعايت افزايش دو گروه (حداكثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق بازنشستگي به وي پرداخت خواهد شد .
 
شرايط برقراري حقوق بازنشستگي
 
 
       شرايط استفاده از حقوق بازنشستگي:
 

قانون ومقررات جديدبازنشستگي باستنادماده 103قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 24/7/86لازم الاجرا ازتاريخ 14/9/86
 • شرايط بازنشستگي:
 • بندالف:باتقاضاي كارمند مشاغل غير تخصصي با30سال سابقه خدمت
 • مشاغل تخصصي باتحصيلات كارشناسي ارشد وبالاتر35سال سابقه خدمت
 • بندب:حداقل 60سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت با25روزحقوق
 • تبصره1:متصديان مشاغل سخت وزيان آور "جانبازان ومعلولان
 • آقايان :55سال سن و25سال سابقه
 • خانمها:25سال سابقه خدمت وبدون شرط سني
 • تبصره 2:دستگاه مكلف است راسا وبدون تقاضاي كارمندبازنشسته نمايد
 • مشاغل غير تخصصي30سال سابقه و60سال سن
 • مشاغل تخصصي 35سال سابقه و65سال سن
 • تبصره 3:دستگاه موظف است :
 • مشاغل غير تخصصي داراي65سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت
 • مشاغل تخصصي داراي70سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت

مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق بازنشستگي:


 .آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده در طي دوران خدمتي
.اصل اولين مجوز و شروع به كار اوليه
.تصوير برگه خدمت نظام و سپاهي بهداشت و تائيديه مربوطه بانضمام حكم ترفيع پايه خدمت نظام
.اصل قراردادهاي غير رسمي اعم از خريد و روزمزد و...
.اصل اولين حكم آزمايشي رسمي ‹‹جمعيت شير و خورشيد و حكم 18/2/58 يا رسمي تامين اجتماعي يا حكم تطبيق وضع30/5/69 حكم آزمايشي رسمي كشوري و حكم قطعي،حكم تطبيق وضع حقوقي1/1/70
.تصويركارت ملي(پشت ورو) مستخدم.
.تصوير شناسنامه مستخدم وافراد تحت تكفل.
.فرم تكميل شده اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه وراث.
.فرم تكميل شده تعهد نامه وراث اناث.
.خلاصه رونوشت فوت مستخدم وتصوير كارت ملي وراث قانوني.
.فرم تكميل وامضاء شده وضعيت تاهل مستخدم.
.افتتاح حساب سپهر از طريق ذيحسابي و مديريت امور مالي دانشگاه.
.فرم تكميل وامضاء شده كارت منزلت.
.اصل آخرين احكام اصلاح شده در سه سال آخر اشتغال به كار.
.اصل احكام نيمه وقت بانوان،غيبت موجه،آمادگي به خدمت،انفصال خدمت،استعلاجي صعب العلاج.
.اصل حكم انتقال يا ماموريت به ساير دستگاه ها.
.اصل احكام مرخصي بدون حقوق و اعاده به خدمت.
.مدارك انتقال كسورسنوات غير رسمي از ساير صندوق ها به صندوق بازنشستگي كشوري.
.آراء صادره از سوي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و دادگاه انقلاب.
.اصل احكام صادره گروه هاي تشويقي و مجوز مربوطه.
.هرگونه مدرك جانبازي،ايثارگري و جبهه.
.آخرين و دقيق ترين خلاصه پرونده پرسنلي كه مهر و امضاء رئيس امور اداري شده باشد.
.فرم تعيين بدهي سنوات غيررسمي تاييد شده توسط سازمان بازنشستگي
.تكميل فرم 47/10
.ابلاغ بازنشستگي يا خروج از خدمت (فوت).
.اصل برگه تسويه حساب،مانده مرخصي،پايان كارواعلام رضايت از نحوه خدمتي مستخدم.
.درخواست شخصي مستخدم مبني بر بازنشستگي بيش از موعد كه ثبت دبيرخانه شده باشد.
.فرم تكميل شده شماره1 و 2
 
 
 
    
 
 
محاسبه حقوق بازنشستگي:
                                                                                                                      
 
معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي در دوسال آخر خدمت  مشمول كسر كسور بازنشستگي با اعمال آخرين ضريب سال بازنشستگي * جمع سابقه خدمت به روز (حداکثر 30 سال )

 


                                                                   10800روز يا 30سال
مباني محاسبه كسور بازنشستگي: 
 
         
 
        كسور بازنشستگي:
كسور بازنشستگي ، درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات ذيربط ( مفاد مواد 71 و 73 ق.ا.ك و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/1368  ) براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه مشتركين ( مستخدمين ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري  حسب مورد پرداخت مي گردد . درصدي از اين وجوه توسط مستخدمين ( پرسنل بخش ) و درصدي هم توسط كارفرمايان ( دستگاههاي محل اشتغال پرسنل بخش ) پرداخت مي گردد . 

 


نرخ كسور بازنشستگي

نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد . اين نرخ علي الاصول بر مبناي محاسبات آماري تعيين و در مقاطع چند ساله با توجه به وضعيت مالي صندوقهاي بازنشستگي مورد بررسي قرار مي گيرد . نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب ماده 12 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/02/1379 و مصوبه شماره 55880/ت 23358 هـ مورخ 07/12/1379 هيئت وزيران از تاريخ 01/07/1379 برابر 5/22% ميباشد كه 9% آن مربوط به مستخدمين ( پرسنل بخش ) ميباشد و 5/13% ( معادل يك برابر و نيم سهم پرسنل بخش ) از آن مربوط به كارفرمايان (‌دستگاههاي محل اشتغال پرسنل بخش ) مي باشد .