اداره دیده بانی منابع انسانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تدبیر و آینده نگری قبل از شروع کار، تو را از پشیمانی ایمن می سازد. حضرت علی(ع) 

                                        

دیده‌بانی منابع انسانی بعنوان یکی از مشاغل جدید در ساختار دانشگاه‌، در‌ پی آن است از طریق پایش، اصلاح‌، توسعه و بهبود تصمیم‌سازی سیاست‌های حوزه منابع انسانی با تمرکز در مقوله برنامه ریزی و برآورد،‌ تامین و توزیع نیروی انسانی، ضمن ایجاد هماهنگی اثربخش میان واحدهای مربوطه درحوزه مدیریت سرمایه انسانی،به‌منظور ایجاد ارتباط موثر میان واحدهای ستادی با واحدهای محیطی و همچنین نظارت و کنترل  مستمر جهت کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح سیاست‌های ابلاغی اقدام نماید. هدف کلان دیده‌بانی منابع انسانی در سطح مدیریت سرمایه انسانی‌، بهبود بهره‌وری منابع انسانی از طریق افزایش اثر‌بخشی سیاست‌های حوزه منابع انسانی‌ بوده و بر همین اساس  اهداف خرد در سطح اداره دیده بانی منابع انسانی و مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف سازمانی جهت تحقق اهداف شناسایی و تدوین گردیده است. ماهیت فعالیت های دیده بانی منابع انسانی، تضمین اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه است. با توجه به پایش و بررسی وضعیت موجود، به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیاده‌سازی مطلوب دیده‌بانی منابع‌انسانی و پیگیری تحقق هداف تعیین شده، اجرای برنامه‌های ذیل الزامی:

  1. ایجاد بانک جامع اطلاعات و پایگاه مرجع داده‌ ها درباره منابع انسانی دانشگاه
  2. ایجاد داشبورد اطلاعات مدیریتی در خصوص وضعیت  منابع انسانی دانشگاه
  3. ایجاد یکپارچگی و هماهنگی اثربخش میان فرایندهای واحدهای زیر مجموعه حوزه مدیریت سرمایه انسانی
  4. ایجاد ارتباط موثر با واحدهای محیطی، کنترل، نظارت و پیگیری مستمر اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی 

اخبار و تازه ها 

 

(99/04/14) - بخشنامه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص پرداختی به نیروهای شیفت دوم خارج از دانشگاهپیرو بخشنامه شماره 99/56875 مورخ 99/02/17 در خصوص "دستورالعمل نحوه خدمت به صورت شیفت دوم در واحدهای تابعه دانشگاه" به استحضار می رساند: به استناد بند 7 مصوبه 99/03/25 هیات رئیسه محترم دانشگاه، مقرر گردید به ازای هر ساعت اضافه کاری کلیه افرادی که از سایر سازمان ها، دستگاه ها و یا نیروهای مسلح در واحدهای تابعه دانشگاه (نیروهای خارج از دانشگاه) در قالب شیفت دوم خدمت می نمایند، مبلغ 100/000 ریال توسط واحد محل خدمت پرداخت گردد. "تکمیل فرم پیوست در مورد کلیه شاغلین مشمول این بخشنامه می باشد" شایان ذکر است برابر بخشنامه شماره 99/131353 مورخ 99/04/02 این معاونت، اعلام پایانکار این قبیل نیروهای مستقر در واحدهای تابعه، تا پایان سال جاری الزامی است. https://hrm.mums.ac.ir//images/hrm/ahmadzadeha455/hoghoughi.pdf


(99/04/04) - بخشنامه مهم و فوری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص نیروهای شیفت دوم خارج از دانشگاه: برابر بخشنامه شماره 99/131353 مورخ 99/04/02 سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیروی جدید در قالب شیفت دوم از سایر دستگاه ها، سازمانهای دولتی و نیروهای مسلح در واحدهای تابعه دانشگاه و همچنین تسویه حساب و اعلام پایان کار با نیروهای شاغل واحدهای تابعه دانشگاه «مشمول بخشنامه مذکور» تا پایان سال جاری؛ در حال حاضر امکان ثبت درخواست جدید جهت این افراد به منظور خدمت به صورت شیفت دوم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد میسر نمی باشد.https://hrm.mums.ac.ir//images/hrm/ahmadzadeha455/document-1.pdf

لذا در راستای این بخشنامه موارد ذیل صورت می پذیرد:

  • تسویه حساب و اعلام پایان کار با نیروهای شاغل واحدهای تابعه دانشگاه «مشمول بخشنامه مذکور» تا پایان سال جاری.
  • امکان ثبت درخواست جدید جهت این افراد به منظور خدمت به صورت شیفت دوم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد میسر نمی باشد. 

(99/03/06) - آغاز پایش شغل واقعی مورد تصدی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه (به ویژه پرسنل تبصره 1 ماده 32، پرسنل تبصره 5 ماده 31 و پرسنل با عنوان شغل نگهبان: با توجه به لزوم آگاهی از فعالیت حقیقی نیروهای شاغل در دانشگاه به ویژه نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 ، قرارداد تبصره 5 ماده 31 و همچنین نیروهای نگهبان مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت یکپارچه سازی اطلاعات موجود، برابر برنامه ریزی بعمل آمده، پایش وضعیت خدمتی نیروهای مذکور آغاز گردید. بر این اساس گزارشی از کلیه پرسنل (غیرهیات علمی دانشگاه) از سیستم جامع پرسنلی تهیه و پس از بررسی توسط کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی و شناسایی موارد خطا مقرر گردید با همکاری رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها، جهت به روز رسانی شغل واقعی مورد تصدی پرسنل مشمول در سیستم جامع پرسنلی اقدام گردد. شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، لیست پرسنل می بایست لغایت تاریخ 99/3/13 به روز رسانی و به اداره دیده بانی جهت پایش مجدد اطلاع رسانی گردد.


(99/03/06) - تکمیل فرم اطلاعات پرسنل پزشکان قرارداد کارانه و پزشکان تفاهم نامه ای شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه: با توجه به ضرورت اطلاع از تعداد و ترکیب نیروهای تحت عنوان پزشکان قرارداد کارانه و پزشکان تفاهم نامه ای شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه، مقرر گردید با همکاری رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها، فایل مربوط به اطلاعات نیروهای مذکور تکمیل و به اداره دیده بانی منابع انسانی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، لیست پرسنل می بایست لغایت تاریخ 99/2/25 به اداره دیده بانی ارسال گردد.


(99/03/06) - بخشنامه مهم و فوری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص نیروهای شیفت دوم: برابر بخشنامه شماره 99/56875 مورخ 99/2/17 سرپرست محترم معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، نحوه خدمت به صورت شیفت دوم در واحدهای تابعه دانشگاه صرفا براساس دستورالعمل ابلاغی امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است بکارگیری نیروهای مذکور صرفا در صورت اخذ مجوز از سامانه درخواست شیفت دوم به آدرس  http://emp.mums.ac.ir/EMPType/Index.aspx میسر خواهد بود.


(98/07/29)- اطلاعیه در خصوص متناسب سازی اطلات فیلد شغل واقعی مورد تصدی در سیستم جامع پرسنلی: در راستای اجرای طرح احصاء و یکسان سازی فعالیت حقیقی کارکنان دانشگاه، پس از انجام پایش ها و هماهنگی های صورت گرفته با رابطین محترم، شغل واقعی مورد تصدی 18679 نفر از پرسنل دانشگاه متناسب سازی و بصورت متمرکز توسط همکاران محترم واحد آمار و فناوری اطلاعات مدیریت سرمایه انسانی در سیستم جامع پرسنلی به روز رسانی گردید.


(98/07/29)- اطلاعیه مهم در خصوص ابلاغ انشائی: در راستای اجرای بخشنامه 98/304481 مورخ 98/07/06، به اطلاع می رساند پس از پایان مهلت تعیین شده توسط اداره محترم ارزشیابی (98/07/30) جهت انجام فرایند ارزشیابی سال 97،  فیلد سمت در سیستم جامع پرسنلی صرفا جهت پرسنلی که سمت قید شده در ابلاغ انشائی آنان دارای جایگاه سازمانی بوده بصورت متمرکز توسط همکاران محترم واحد آمار و فناوری اطلاعات مدیریت سرمایه انسانی به روز رسانی گردیده و جهت سایر پرسنل اطلاعات این فیلد حذف می گردد.


(98/07/21)- بخشنامه  مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص ابلاغ انشایی: با توجه به بخشنامه 98/304481 مورخ 98/07/06 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه، همکاران محترم واحدهای کارگزینی. نسبت به موارد قید شده در بخشنامه اقدام نمایند.  


 (98/07/21)- بخشنامه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص نیروهای شیفت دوم: برابر بخشنامه شماره 98/261189 مورخ 98/06/11  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، حضور و ادامه خدمت، ثبت چهره و هرگونه پرداخت به کارکنان شاغل به صورت شیفت دوم در واحدهای تحت پوشش، صرفا در صورت اخذ مجوز از سامانه درخواست شیفت دوم به آدرس  http://emp.mums.ac.ir/EMPType/Index.aspx خواهد بود.


 (98/4/15)- اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ثبت درخواست خدمت به صورت شیفت دوم: به آگاهی می رساند، در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضیان خدمت به صورت شیفت دوم و انتخاب گزینه "عدم تائید/خاتمه فرایند" توسط کاربر سامانه(هر یک از واحدهای تعریف شده)، متقاضی تا یک ماه از تاریخ ثبت عدم تائید، امکان ثبت نام مجدد در سامانه را نخواهد داشت. 


(98/4/15)- تمدید مهلت ثبت و ارسال اطلاعات مربوط به فعالیت حقیقی کارکنان: عطف به بخشنامه شماره 98/128233 مورخ 98/3/27 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص ثبت فعالیت های حقیقی کارکنان در سیستم پرسنلی و همچنین ارسال سمت های مندرج در ابلاغ انشایی کارکنان، ضمن تشکر از واحدهایی که در موعد مقرر نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات لازم اقدام نموده اند، به اطلاع می رساند: مهلت اجرای مفاد نامه فوق الذکر، تا آخر وقت اداری دوشنبه مورخ 98/4/17 تمدید گردید. 


 (98/3/27)- بخشنامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص سمت های سازمانی مندرج در ابلاغ های انشایی: در راستای برنامه های حوزه مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص احصاء، پایش و تجمیع اطلاعات صحیح در سیستم جامع پرسنلی دانشگاه، برابر بخشنامه شماره 98/128233 مورخ 98/3/27 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، مقرر گردیده واحدهای تحت پوشش،  تا تاریخ 98/4/15 نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز در خصوص سمت های مندرج در ابلاغ های انشایی کارکنان اقدام و فایل های تکمیل شده را جهت بارگذاری در سیستم پرسنلی، به حوزه مدیریت مذکور ارسال نمایند. 


(98/3/19)- راه اندازی سامانه ثبت درخواست خدمت به صورت شیفت دوم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: در راستای ساماندهی موثر نیروی انسانی و با توجه به ضرورت وحدت رویه جهت بررسی درخواست و حضور متقاضیان خدمت به صورت شیفت دوم در واحدهای دانشگاه، سامانه ثبت درخواست خدمت به صورت شیفت دوم برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی گردید. لذا برابر بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، هرگونه درخواست خدمت به صورت شیفت دوم در هر یک از واحدهای تابعه، صرفا از طریق سامانه ای که بدین منظور طراحی گردیده قابل ثبت و پیگیری خواهد بود. 

آدرس سامانه: http://emp.mums.ac.ir/EMPType/Index.aspx  شایان ذکر است فایل های راهنما جهت متقاضیان و کاربران در صفحه اول سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.


 (97/12/19)- بخشنامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص احصاء، یکسان سازی و ثبت فعالیت حقیقی کارکنان در سیستم پرسنلی دانشگاه: با توجه به بخشنامه شماره 97/759193 مورخ 97/12/19 مدیر سرمایه انسانی، در راستای اجرای طرح احصاء و یکسان سازی فعالیت حقیقی کارکنان دانشگاه، واحدهای تحت پوشش ملزم به احصاء فعالیت حقیقی کارکنان خود و ثبت آن در سیستم جامع پرسنلی دانشگاه گردیدند. بنا بر مفاد بخشنامه مذکور، همکاران کارگزینی می بایست تا قبل از ابلاغ بخشنامه افزایش ضریب سنواتی سال 98، اطلاعات مورد نیاز را برابر فایل راهنمای پیوست بخشنامه جمع آوری و در قسمت پیش بینی شده در سیستم پرسنلی وارد نمایند. شایان ذکر است مرحله اول طرح مذکور در سازمان مرکزی دانشگاه انجام و فعالیت حقیقی تمامی کارکنان شاغل در حوزه معاونت ها و مدیریت های حوزه ریاست دانشگاه احصاء و در سیستم پرسنلی وارد گردیده است.


 (97/12/18)- اطلاعیه مهم در خصوص مدت زمان اعتبار مجوزهای صادره برای نیروهای شیفت دوم: توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در راستای ایجاد وحدت رویه‌ و مدیریت مطلوب نیروهای شیفت دوم مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه، مجوزهای ابلاغ شده از حوزه مدیریت سرمایه انسانی جهت خدمت کارکنان واحدهای داخل دانشگاه و کارکنان سایر دستگاه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح به ‌منظور خدمت در واحدهای تابعه، تا تاریخ 98/02/31 قابل قبول بوده و بدیهی است پس از تاریخ مذکور، بررسی درخواست نامبردگان و نیز درخواست های جدید، صرفاً بر اساس فرایند جدیدی که متعاقباً اعلام خواهد شد، بررسی، پیگیری و انجام می‌گردد.


 (97/12/6)- بخشنامه مهم و فوری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص نیروهای شیفت دوم: برابر بخشنامه شماره 97/732414 مورخ 97/12/16 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، حضور و ادامه خدمت کارکنان داخل دانشگاه یا کارکنان سایر دستگاه ها و موسسات دولتی و پرسنل نیروهای مسلح  به صورت شیفت دوم در واحدهای تحت پوشش، صرفاً در صورت اخذ مجوز از حوزه مدیریت سرمایه انسانی میسر بوده و واحدهای تابعه در صورت حضور افراد فاقد مجوز مورد اشاره، ملزم به اعلام پایانکار آنان می باشند.


 (97/12/6)- اطلاعیه مهم در خصوص متقاضیان خدمت به صورت شیفت دوم: با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده در راستای ایجاد وحدت رویه‌، یکپارچکی و مدیریت مطلوب نیروهای شیفت دوم مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه، از تاریخ 97/12/8 لغایت انتهای فرودین ماه 98‌، بررسی درخواست متقاضیان خدمت به‌صورت شیفت دوم میسر نمی‌باشد. لذا در صورت ارسال مدارک و مستندات متقاضیان، مدارک به واحدهای ارسال کننده اعاده خواهد شد.


(97/7/28)-آغاز پایش وضعیت محل خدمت و فعالیت حقیقی نیروهای شرکتی و مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 واحدهای تحت پوشش دانشگاه: با توجه به لزوم آگاهی از فعالیت حقیقی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 و همچنین نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت یکپارچه سازی اطلاعات موجود، برابر برنامه ریزی بعمل آمده، پایش وضعیت خدمتی نیروهای مذکور آغاز گردید. بر اساس جدول زمانبندی تهیه شده، کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی با مراجعه به واحدهای تحت پوشش نسبت به بررسی محل خدمت و نوع فعالیت کارکنان مذکور اقدام خواهند نمود.


 (97/7/21)-قایل توجه همکاران محترم واحدهای کارگزینی : با توجه به تعیین سرپرست جدید گروه برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه، خواهشمند است نسبت بر دریافت فایل جدید درخواست خدمت بصورت شیفت دوم از بخش ویژه رابطین دیده بانی منابع انسانی وب سایت اداره دیده بانی منابع انسانی اقدام فرمائید.


 (97/7/21)- راه اندازی سامانه جدید وزارت بهداشت در خصوص نیروهای شرکتی: با توجه به اینکه در راستای رفع نواقص موجود و افزایش کارائی، سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از خرداد ماه سال جاری توسط‌ کارشناسان اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع غیر فعال گردیده بود، برابر اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه جدید به آدرس http://hrcompany.behdasht.gov.ir راه اندازی گردید. لذا برابر نامه شماره 97/440434 مورخ 97/7/15 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، واحدهای تحت پوشش می بایست نسبت به نظارت و پیگیری بارگذاری فایل بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مستقر در واحد و دریافت کد رهگیری برای تمامی نیروها توسط شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه اقدام نمایند.


 (97/3/5)- الزام شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه جهت دریافت کد رهگیری نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش: با توجه به اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر لزوم اخذ کد رهگیری نیروهای شرکتی، برابر نامه شماره 97/190962 مورخ 97/2/27 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، شرکت های طرف قرار داد، ملزم گردیدند نسبت به دریافت کد رهگیری از طریق سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، اقدام نمایند. 


(97/3/2)- ابلاغ نامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه جهت تکمیل فرم اطلاعات نیروهای شیفت دوم: با توجه به لزوم جمع آوری و ثبت اطلاعات نیروهای شیفت دوم مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه و برابر نامه شماره 97/162868 مورخ 97/2/11 مدیر سرمایه انسانی، مقرر گردید ادارات کارگزینی واحدهای تابعه، نسبت به تکمیل  فرم های اطلاعات شغلی پیوست نامه مذکور اقدام و فرم های تکمیل شده را جهت بررسی ، تا مورخ 97/3/12 به اداره دیده بانی منابع انسانی ارائه نمایند.


 (96/12/14)- ارائه مقاله "نقش و جایگاه دیده بانی منابع انسانی در سیاست گذاری منابع انسانی حوزه سلامت" توسط مدیر سرمایه انسانی دانشگاه: با توجه به برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مقاله "نقش و جایگاه دیده بانی منابع انسانی در سیاست گذاری حوزه سلامت" توسط مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در بخش سخنرانی کنفرانس مذکور ارائه شد. در این مقاله که توسط عبداله ریحانی یساولی(مدیر سرمایه انسانی دانشگاه)، علی احمدزاده خادمی( رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی) و نیره پناهنده(کارشناس دیده بانی منابع انسانی) تهیه گردیده، مدل راهبردی دیده بانی منابع انسانی و مثلت بهره وری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. همکاران گرامی در صورت تمایل جهت مطالعه مقاله مذکور می توانند با کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی تماس حاصل نمایند.


 (96/11/23)- الزام شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه به ورود اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوطهبا توجه به تاکید اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، در خصوص بروز رسانی و تکمیل اطلاعات سامانه نیروهای شرکتی، شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه ملزم به ورود و به روز رسانی اطلاعات نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش در سامانه وزارت،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس: http://hremp.behdasht.gov.ir/Index.aspx می باشند. ضرورت انجام این امر طی مکاتباتی از مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه به این شرکت ها اعلام گردیده است. همچنین ورود و ثبت نام  نیروهای مذکور در سامانه مورد اشاره به منظور دریافت کد رگیری الزامی است.


 (96/11/23)-اتمام جمع آوری اطلاعات نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32  واحدهای تابعه دانشگاهبا پیگیری کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی و همکاری مستمر رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدهای تحت پوشش، اطلاعات مورد نیاز در خصوص فعالیت حقیقی و محل دقیق خدمت نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 در واحدهای تابعه جمع آوری و  بانک اطلاعاتی مربوطه تکمیل گردید. شایان ذکر است پایش واحدهای محیطی از طریق حضور در واحدها توسط کارشناسان دیده بانی منابع انسانی  و در در بازه های زمانی مختلف در دستور کار قرار گرفته دارد.


 (96/10/17)-نامه فوری مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص ورود اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوطهبا توجه به لزوم تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه و بر اساس نامه شماره 96/631000 مورخ 96/10/16 مدیر سرمایه انسانی، کلیه واحدهای تابعه می بایست از تاریخ صدور نامه مذکور لغایت 96/10/21، ورود و یا بروز رسانی اطلاعات لازم در خصوص نیروهای شرکتی در سامانه مربوطه را توسط شرکتهای طرف قرارداد پیگیری نمایند. شایان ذکر است بر اساس بخشنامه شماره 96/535020 مورخ 96/8/24 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در این زمینه، هرگونه بررسی و برنامه ریزی جهت تخصیص نیرو به واحدهای تحت پوشش، منوط به ورود و یا بروز رسانی اطلاعات نیروهای شرکتی واحدها در سامانه مربوطه خواهد بود.


 (96/10/17)-برگزاری بازدید های دوره ای به منظور پایش وضعیت خدمتی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، پایش وضعیت خدمتی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 و نیروهای شرکتی شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه آغاز گردید. بنا به ضرورت جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی صحیح و به روز در خصوص نوع فعالیت نیروهای مذکور و بر اساس برنامه زمانبدی تدوین شده، کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی، تا کنون در بیمارستان های دکتر شیخ، ابن سینا، ام البنین، امید، خاتم الانبیاء(ص)، هاشمی نژاد و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، قوچان و چناران حضور یافته اند. شایان ذکر است بازدید از سایر واحدها طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.


 (96/9/23)-تکمیل فرم اطلاعات پرسنل شرکتی واحدهای تابعه دانشگاه: با توجه به ضرورت اطلاع از تعداد و ترکیب نیروهای شرکتی واحدهای تحت پوشش دانشگاه، مقرر گردید با همکاری رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها، فایل مربوط به اطلاعات نیروهای شرکتی تکمیل و به اداره دیده بانی منابع انسانی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، لیست پرسنل می بایست لغایت تاریخ 96/9/25 به اداره دیده بانی ارسال گردد.


 (96/9/12)-برگزاری اولین جلسه رابطین دیده بانی منابع انسانی دانشگاهبا توجه به نامه شماره 96/566511 مورخ 96/9/11 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، مقرر گردید اولین جلسه آموزشی توجیهی رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدهای تابعه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ 96/9/14 از ساعت 9 الی 12:30 در محل سالن اجتماعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه( سالن دکتر نادری) برگزار گردد.


 (96/8/13)-فورینامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه جهت معرفی رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها:با توجه به شماره 96/513439 مورخ 96/8/13 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه،شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه همچنین بیمارستان ها و مراکز بهداشتی دانشگاه در شهر مشهد، ملزم به معرفی رابط دیده بانی منابع انسانی گردیدند. در این نامه عبداله ریحانی یساولی، مساعدت و مشارکت تمامی واحدها را زمینه ساز تحقق حداکثری اهداف و برنامه‌های تبیین شده اداره دیده بانی منابع انسانی عنوان نموده است. شایان ذکر است واحدهای مذکور می بایست لغایت تاریخ 96/9/1 نسبت به معرفی رابط دیده بانی منابع انسانی اقدام نمایند.


(96/8/8)-اعلام شرح وظایف اداره دیده بانی منابع انسانی: باتوجه به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و نهایی شدن وظایف اداره دیده بانی منابع انسانی، فایل شرح وظایف مصوب در وب سایت اداره دیده بانی منابع انسانی بارگذاری گردید. لذا همکاران گرامی در صورت تمایل می توانند با مراجعه به وب سایت اداره نسبت به دریافت فایل مذکور اقدام نمایند.


(96/5/22)-انتصاب رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی: مدیر سرمایه انسانی دانشگاه با صدور ابلاغی علی احمدزاده خادمی را به عنوان رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی دانشگاه منصوب نمود. در متن این ابلاغ عبداله ریحانی یساولی استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و بهره مندی از تجارب و توانمندی های همکاران را بعنوان الزامات موفقیت گروه دیده بانی منابع انسانی بر شمرده است.

 

معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی عنوان سمت سازمانی مدرک تحصیلی  سنوات خدمت   تلفن تماس

خادمی    پست الکترونیکی

نیره پناهنده رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  11 سال 38796219 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نفیسه عین افشار کارشناس دیده بانی منابع انسانی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 11سال 38796219 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فهیمه هادی کارشناس دیده بانی منابع انسانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 9 سال 38796219 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظایف و اقدامات

وظایف مصوب سازمانی اداره دیده بانی منابع انسانی

(جهت دریافت فایل شرح وظایف کلیک نمایید)

1- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه و نشر اطلاعات و آمار مفید و کاربردی در حوزه منابع انسانی

2- برنامه‌ریزی و پیگیری طراحی بانک جامع دیده بانی منابع انسانی و ایجاد داشبورد مدیریتی

3- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی‌ اثربخش میان فرایندهای‌گروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی با فرایندهای اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

4- نظارت بر نحوه چیدمان و جای ریزی منابع انسانی در واحدهای تابعه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مدیران

5- نظارت و پایش مستمر واحدهای محیطی بمنظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل سیاست‌های ابلاغی منابع انسانی

6- تعیین رابط دیده بانی منابع انسانی در هر واحد(از میان کارکنان واحد)

7- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تابعه

8- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای تبصره 1 ماده 32( تبصره 4) مستقر در واحدهای تابعه

9- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای شرکتی مستقر در مراکز حاشیه شهر

10- بررسی و تعیین وضعیت نیروهای مامور بخدمت در واحدهای تابعه

11- نظارت و آگاهی در خصوص ابلاغ‌های صادره در واحدهای تابعه جهت اطلاع از فعالیت حقیقی و محل خدمت کارکنان

12- شناسایی کارکنان شاغل در رسته‌ بهداشتی درمانی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با سایر رسته ها بوده و علاقه مند به تغییر عنوان و تغییر رسته شغلی می‌باشند

13- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت بررسی و تحلیل کارشناسی بخشنامه‌های تهیه شده در زمینه منابع انسانی قبل از صدور‌

14- هماهنگی جهت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره توسط حوزه مدیریت سرمایه انسانی در واحدها و شناسایی و رفع ایرادات احتمالی

15- هماهنگی و پیگیری تهیه پاسخ جامع و یکپارچه به استعلامات انجام شده از حوزه مدیریت سرمایه انسانی

16- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت سرمایه انسانی   

17- بررسی و شناسایی فعالیت‌های اجرایی حوزه مدیریت سرمایه انسانی که قابلیت تفویض به واحدهای تابعه را دارا می‌باشند

 

ویژه رابطین

 

شرح وظایف رابطین

  فایل اطلاعات نیروهای شرکتی        

   فایل اطلاعات پزشکان قراردادکارانه و تفاهم نامه ای 

 دستورالعمل نحوه خدمت به صورت شیفت دوم    

نحوه احصاء و درج فعالیت های پرسنل1      

نحوه احصاء و درج فعالیت های پرسنل2   

راهنمای ثبت نام متقاضیان خدمت شیفت دوم  

فایل راهنمای کاربران سامانه شیفت دوم  

                                                                                                                                              

                

                                                                      

(98/4/15)- اطلاعیه مهم در خصوص سامانه شیفت دوم: رابطین محترم دیده بانی منابع انسانی، به آگاهی می رساند: در صورت عدم موافقت واحد محل خدمت، واحد مورد تقاضا و یا معاونت/مدیریت های مربوطه با درخواست متقاضیان خدمت به صورت شیفت دوم و انتخاب گزینه "عدم تائید/خاتمه فرایند"، متقاضی تا یک ماه از تاریخ ثبت عدم تائید، امکان ثبت نام مجدد در سامانه را نخواهد داشت. لذا خواهشمند است انتخاب گزینه های مورد اشاره، صرفاً در صورت مخالفت قطعی با درخواست متقاضی انتخاب گردد.


(98/4/15)- اطلاعیه تمدید مهلت ثبت و ارسال اطلاعات مربوط به فعالیت حقیقی کارکنان: با توجه به بخشنامه شماره 98/128233 مورخ 98/3/27 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص ثبت فعالیت های حقیقی کارکنان در سیستم پرسنلی و همچنین ارسال سمت های مندرج در ابلاغ انشایی کارکنان، به اطلاع می رساند: مهلت اجرای مفاد نامه فوق الذکر، تا آخر وقت اداری دوشنبه مورخ 98/4/24 تمدید گردید. خواهشمند است نسبت به پیگیری ارسال موارد لازم تا موعد اعلام شده اقدام نمائید.


 (98/3/27)- اطلاعیه مهم: با توجه به بخشنامه شماره 98/128233 مورخ 98/3/27 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه، در خصوص سمت های مندرج در ابلاغ های انشایی کارکنان واحدهای تابعه، مقرر گردیده است همکاران واحدهای کارگزینی، تا تاریخ 98/4/15 نسبت به تکمیل فایل پیوست بخشنامه مذکور(درج سمت های مندرج در ابلاغ های انشایی کارکنان) اقدام و فایل های تکمیل شده را جهت بارگذاری در سیستم پرسنلی، به حوزه مدیریت مذکور ارسال نمایند. لذا خواهشمند است نسبت به پیگیری تکمیل و ارسال فایل های مورد اشاره اقدام فرمائید.


 (98/3/19)- اطلاعیه مهم: با توجه به بخشنامه شماره 98/110189 مورخ 98/3/13 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، هر گونه درخواست خدمت به صورت شیفت دوم در هر یک از واحدهای تحت پوشش دانشگاه، صرفاً از طریق سامانه ای که بدین منظور طراحی گردیده انجام پذیر خواهد بود. لذا جهت بررسی و پیگیری به هنگام درخواست های ثبت شده، موارد ذیل به آگاهی می رسد:

- آدرس سامانه: http://emp.mums.ac  .ir/EMPType/Index.aspx   -  نام کاربری و کلمه عبور سامانه جذب نیروی انسانی برای این سامانه قابل استفاده می باشد

- افرادی که در سال 97 مجوز خدمت به صورت شیفت دوم را دریافت نموده اند، می بایست از تاریخ ابلاغ بخشنامه ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند

- هرگونه پرداخت به پرسنل شیفت دوم در واحدهای تحت پوشش، صرفاً بر اساس حضور افراد و برابر گزارش ورود و خروج و پس از تائید مدیر واحد انجام خواهد شد


(97/12/22)- اطلاعیه مهم: پیرو نامه شماره 97/759193 مورخ 97/12/19 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص فعالیت حقیقی پرسنل واحدهای تحت پوشش(شغل واقعی مورد تصدی)،در صورتیکه عنوان پست سازمانی مندرج در حکم یا سمت سازمانی مندرج در قرارداد، با فعالیت حقیقی کارمند یکسان بود، می بایست در فیلد شغل واقعی مورد تصدی در بخش سایر فیلد در سیستم پرسنلی، نماد= وارد گردد


 (97/12/23)- اطلاعیه مهم: پیرو نامه شماره 97/759193 مورخ 97/12/19 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص فعالیت حقیقی پرسنل واحدهای تحت پوشش(شغل واقعی مورد تصدی) و ایمیل‌های قبلی این اداره در این زمینه، با توجه به اینکه ویرایش امکان ویرایش فیلد مربوط به سمت کارکنان در سیستم پرسنلی، صرفاً در صورت صدور حکم امکان پذیر می‌باشد، اصلاح اطلاعات این فیلد می بایست در هنگام صدور احکام افزایش سنواتی سال 98 انجام گردد

 

تماس با ما

 سالن شماره 1 مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه، اتاق 215 -  تلفن: 05138796219   

 

اهداف کمی و برنامه های اداره

اهداف کمی و برنامه های اداره 

1- عدم حضور افراد فاقد مجوز خدمت به‌صورت شیفت دوم در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

2- افزایش صحت‌ داده‌های بانک‌های اطلاعاتی حوزه منابع انسانی از قبیل سیستم جامع پرسنلی و سامانه‌ نیروهای شرکتی به میزان 50%

3- کاهش تعداد کارکنان مستقر در مشاغلی مغایر با پست و یا سمت سازمانی خود به میزان 10%

برنامه‌ها

1- تصویب، ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل نحوه بکارگیری نیروهای متقاضی خدمت به‌صورت شیفت دوم

2- تدوین دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت داده‌های بانک های اطلاعات منابع انسانی

3- مستند‌سازی الکترونیکی فرایندهای ادارات و واحدهای حوزه مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه

4- اجرای طرح پژوهشی جهت شناسایی شاخص‌های ناکارآمدی کارکنان، طراحی مدل بومی و تدوین دستور‌العمل نحوه مدیریت و برخورد با کارکنان ناکارآمد 

5- اجرای طرح پژوهشی به‌منظور‌ ارزیابی و سنجش مستمر‌‌ مولفه‌های انگیزش شغلی‌‌، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در راستای بهبود بهروری سازمانی