معاون مدير سرمایه انسانی دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  

              
علي احمدزاده خادمی
معاون مدیر سرمایه انسانی دانشگاه
تلفن محل کار:38049009-051

E-mail: AhmadzadehA4[at]mums.ac.ir