اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ضوابط و مقررات ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان

             بخشنامه شماره 99/160854 مورخ 1399/04/15 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص انجام فرآیند ارزیابی سالهای 97 و ما قبل آن

             بخشنامه شماره 99/160688 مورخ 1399/04/15 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص گواهی های شاخص انجام فعالیتهای ورزشی در فرم ارزشیابی نهایی

              بخشنامه شماره 99/127408 مورخ 1399/03/31 ریاست محترم دانشگاه در خصوص اجرای مرحله نهایی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1398

              لیست خام اکسل کارمندان (مدیران و کارکنان) مشمول دریافت امتیاز کرونا در سال ۱۳۹۸

فرآیند ارزیابی سال 98

                  1) مرحله اول: موافقت نامه :

                              الف) ورود کارمند و تکمیل فرم موافقت نامه ( شاخصهای اختصاصی مورد تفاهم بین مدیر و کارکنان ) و ارسال به ارزیاب

                              ب) ورود ارزیاب به سامانه (قسمت کارتابل ارزیابی کننده )و تایید فرم موافقت نامه و ارسال به کارمند جهت امضاء

                              ج) ورود کارمند به سامانه (قسمت کارتابل من - اسناد من ) و تایید و ارسال به رابط

                  2) مرحله دوم: پایش عملکرد :

                              الف) ثبت نقاط قوت و قابل بهبود و ... در خصوص عملکرد مستمر طی دوره ارزیابی شونده توسط ارزیاب و قابل روئیت کردن برای ارزیابی شونده

                               ب) هماهنگی کارکنان با مدیران و دریافت نکات و راهبردها

                  3) مرحله سوم: تکمیل فرم ارزیابی نهایی:

                             الف) بررسی رابط ارزیابی واحد (قسمت کارتابل رابط )و ارسال فرم نهایی به کارمند( مدیران و کارکان)( ارزیابی شونده)

                             ب) تکمیل فرم ارزیابی نهایی توسط ( مدیران و کارکان)( ارزیابی شونده) (قسمت کارتابل من - اسناد من )و ارسال به رابط ارزیابی واحد

                             پ) بررسی و تایید مستندات توسط رابط (قسمت کارتابل رابط )و ارسال آن به ارزیاب

                             ت) بررسی و تایید ارزیاب (قسمت کارتابل ارزیاب ) و ارسال  آن به تایید کننده و در صورت عدم تایید ارسال به کارمند

                             ث) بررسی و تایید تایید کننده (قسمت کارتابل تایید کننده )و ارسال  آن به کارمند

                             ج) بررسی و تایید کارمند (قسمت کارتابل من - اسناد من )و ارسال آن به کارشناس اداره ارزشیابی واحد مربوط به خود

                             چ) بررسی و تایید نهایی فرآیند، فرم ها و لیست های ارزیابی واحد توسط کارشناس اداره ارزشیابی و ارسال مجوز مربوط

                             ح) اطلاع رسانی به کارمندان جهت روئیت فرم نهایی در سامانه

                  4) مرحله چهارم: فرآیند شکایت به امتیاز ارزشیابی:          

                             الف) ورود کارمند به سامانه ارزیابی و روئیت فرم نهایی و در صورت نیاز به شکایت مراجعه به رابط واحد جهت تکمیل فرم اعتراض

                             ب) ارسال فرم تکمیل شده شکایت به امتیاز ارزیابی توسط ارزیابی شونده به ارزیابی کننده

                             پ) بررسی ارزیاب و ثبت توضیحات لازم و ارسال به رابط جهت ارسال به اداره ارزشیابی

                             ت) بررسی نهایی فرم شکایت و ثبت شماره و تاریخ روی فرم توسط رابط و ارسال به صورت مکتوب به اداره ارزشیابی

                             ث) بررسی شکایت ارزیابی شونده توسط اداره ارزشیابی

                             ج) طرح شکایت در کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

                             چ) ابلاغ مصوبات کمیته به واحدها توسط اداره ارزشیابی    

         ضمنا ارزیابی نهایی همکارانی که در طول دوره ارزیابی منتقل یا مامور شده اند. اعم از داخل یا خارج از دانشگاه با ارسال مستندات ارزیابی به مقصد ، توسط واحد مقصد انجام می گردد.            

بخشنامه شماره  98/534459 مورخ 1398/11/15 ریاست محترم دانشگاه در خصوص اجرای مرحله نهایی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1398

بخشنامه شماره  98/447525 مورخ 1398/09/27 سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص اتمام مهلت تکمیل فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1397 تا پایان وقت اداری مورخ 1398/10/04 

بخشنامه شماره  98/379332 مورخ 1398/08/21 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص  مراحل ثبت توافقنامه و پایش عملکرد، دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه برای سال 98 به بعد در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان از تاریخ 1398/08/25 

فایلهای تصویری مشخص شده در نامه فوق      1) نحوه ورود به سامانه جامع        2) نحوه ورود به فرم توافقنامه توسط ارزیابی شونده (مدیران و کارکنان)     3) نحوه تکمیل، بررسی، اعتراض، تایید و نهایی شدن  فرم توافقنامه توسط ارزیابی شونده ( مدیران و کارکنان)     4) نحوه بررسی ابتدایی و نهایی ، تغییر شاخصهای اختصاصی فرم توافقنامه و  تکمیل فرم پایش عملکرد ( نقاط قابل بهبود و قوت) توسط ارزیاب ( مدیران میانی و پایه) 

نامه شماره 98/286410 مورخ 1398/06/27 ریاست محترم دانشگاه در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی موضوع ماده 69 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (جدید)
بخشنامه شماره 98/173902 مورخ 1398/04/23در خصوص انجام ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه در سال 1397
 بخشنامه شماره 97/759434 مورخ 1397/12/19در خصوص انجام مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه در سال 1397و امور ابتدای دوره سال 1398
 بخشنامه شماره 97/696560 مورخ 1397/11/21در خصوص انجام فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه  خارج از دوره ارزیابی مربوط 
(( انجام فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنانی که در دوره های ارزیابی به هر دلیلی در موعد مقرر تکمیل ننموده اند. با توجه به اینکه دوره ارزیابی مربوط به اتمام می رسد و همینطور بند نتایج ارزیابی عملکرد دستورالعمل مربوط امکان پذیر نمی باشد))  
                             سال 97      سال96        سال 95     سال 94     سال 93      سال 92     سال 91      سال 90      سال 89