اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ضوابط و مقررات ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان

   سال 98     سال 97      سال96        سال 95     سال 94     سال 93      سال 92     سال 91      سال 90      سال 89

 سال  1399 

 *** بخشنامه شماره 99/338101 مورخ 1399/07/16 ریاست محترم دانشگاه پیرامون ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان ( مدیران ، کارکنان)  سال 1399 و شروع مرحله اول تبادل تفاهمنامه و دوم پایش عملکرد 

 *** دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان ( مدیران، کارکنان) تابع ایین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی سال 1399 موضوع ماده 69

 *** تاثیر امتیازات ارزیابی عملکرد کارکنان در وضعیت خدمتی مانند ارتقاء رتبه/ مشاغل مدیریتی (میانی، پایه)/ تبدیل وضعیت استخدامی/ نقل و انتقال/

     انعقاد قرارداد مجدد مشمولین قراردادی شامل کارکنان پیمانی،کارمعین وکارگری از ابتدای سال 1400 (طبق دستورالعمل انعقاد قرارداد مجدد منضم به بخشنامه شماره 127408/99مورخ 31/03/1399) و ...

 فرآیند ارزیابی عملکرد