فرآيندهاي حقوق دستمزد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صدور مجوز خروج از خدمت

01-10122

 

صدور مجوز دریافت فوق العاده اشعه

02-10122

 

صدور مجوز حالت اشتغال جانبازان

03-10122

 

صدور مجوز سختی کار بند 2

04-10122

 

صدور مجوز ماموریت آموزشی

05-10122

 

صدور مجوز تمديد ماموريت آموزشي

06-10122

 

صدور مجوز مرخصی بدون حقوق

07-10122

 

صدور مجوز ثبت نام کارکنان در مراکز آموزش عالی

08-10122

 

صدور مجوز مزایای ایثارگری و حضور در جبهه کارکنان

09-10122

 

صدور مجوز اعاده مزد سنوات کسر شده بابت کمبود تحصیلات کارکنان

10-10122

 

صدور مجوز تمام وقتي بهداشتي

11-10122

 

صدور مجوز احتساب سنوات خدمت

12-10122

 

صدور مجوز حق مدیریت ریاست دانشگاه

13-10122

 

صدور مجوز اضافه کار 175 ساعت مدیران

14-10122

 

صدور مجوز اضافه كار خارج از شمول

15-10122

 

صدور مجوز اعاده به خدمت جانبازان

16-10122

 

صدور مجوز خدمت نیمه وقت

17-10122

 

صدور مجوز پرداخت مزایای انتقال از شهر تهران

18-10122

 

صدور مجوز بازخريد مرخصي

19-10122

 

صدور مجوز ازكارافتادگي

20-10122

 

صدور مجوز بكارگيري نيروي شيفت دوم

21-10122

 

صدور مجوز فوق العاده بهره وری

22-10122

 

گواهي اشتغال به كار

23-10122

 

بدهي صندوق رفاه دانشجویان

24-10122

 

ابلاغ و اجراي آراي تخلفات اداری

25-10122