فرآيندها نقل وانتقالات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

 

 
      

 

انتقال از ساير دانشگاهها و دستگاهها به دانشگاه علوم پزشكي مشهد

01-10113

 

انتقال از دانشگاه علوم پزشكي مشهد به ساير دستگاهها و  دانشگاهها

02-10113

انتقال ميان شبكه ها- واحدهاي بهداشت و  درمان دانشگاه علوم  پزشكي مشهد

03-10113

 

انتقال از شبكه ها- واحدهاي بهداشت و  درمان دانشگاه علوم  پزشكي مشهد به شهرستان مشهد- چناران- فريمان

04-10113

 

ماموريت از ساير دانشگاهها و دستگاهها به دانشگاه علوم پزشكي مشهد

05-10113

 

ماموريت از دانشگاه علوم پزشكي مشهد به ساير دستگاهها و  دانشگاهها 
 

06-10113

 

ماموريت ميان شبكه ها- واحدهاي بهداشت و  درمان دانشگاه علوم  پزشكي مشهد

07-10113

 

ماموريت از شبكه ها- واحدهاي بهداشت و  درمان دانشگاه علوم  پزشكي مشهد به شهرستان مشهد- چناران- فريمان

08-10113