فناوری اطلاعات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

نام نرم افزار توضیحات

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.33

99/10/03

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.32

99/08/11

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.29.2

 99/05/12

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.29.1

99/05/01

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.28.1

99/04/18

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.25.1

99/02/14

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.23.1

98/12/28

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.21.1

 98/12/12

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.20.1

 98/12/11

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.18.1

 98/12/10

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.16.1

 

98/09/03

راهنمای نسخه

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.31.14.1

 98/07/03 - 14:15

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.30.10.2

97/04/05 - 16:00

حتما از exe با نام PersonnelSystem_2.30.10.2 استفاده نمایید

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.30.10.1new

97/04/05

حتما از exe با نام PersonnelSystemnew استفاده نمایید

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.30.10.1

97/04/04

نرم افزار پرسنلی ورژن 2.30.9.1

97/03/31

بخشنامه مربوطه

نرم افزار تشکیلات  ورژن 2.3.10.3

99/11/12
نرم افزار ارزشیابی 97/03/22
نرم افزار sqlclient

     

 

          مشاهده اطلاعات پرسنل