بخش نامه ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

عنوان تاریخ                         

موضوع بخشنامه                                     

 تبدیل وضع رسمی آزمایشی و رسمی قطعی         

1394/08/20

تعیین تکلیف افرادی که فاقد شرایط تبدیل وضع از آزمایشی به قطعی بوده و اعلام لیست افراد تا پایان آبان ماه سال جاری

1394/06/22

مصوبه کمیته تبدیل وضع و اعلام مجدد ارسال به موقع مدارک مورد نیاز

1393/10/08 ارسال به موقع مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضع
1393/07/22

پیرو بخشنامه مورخ 1392/10/15 اعلام مجدد شرایط تبدیل وضع آزمایشی به رسمی قطعی

1393/06/30

تبدیل وضع ایثارگران پیمانی و رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی

1392/10/15 اولین بخشنامه تبدیل وضع آزمایشی به رسمی قطعی مشاغل حاکمیتی و سایر مشاغل
1392/01/19 اولین بخشنامه تبدیل وضع پیمانی به رسمی- آزمایشی مشاغل حاکمیتی
  اولین بخشنامه تبدیل وضع از آزمایشی به رسمی قطعی
1388/10/15 اولین بخشنامه تبدیل وضع خرید خدمت به پیمانی و تبدیل وضع کارکنان پیمانی که تا تاریخ 1386/09/15 دارای هشت سال سابقه پیمانی می باشند.
1387/10/16 اولین بخشنامه تبدیل وضع پیمانی به آزمایشی مشاغل کارشناسی که تا تاریخ 1384/05/09 دارای سه سال سابقه پیمانی می باشند
ممنوعیت جذب نیرو  1394/06/22  ممنوعیت جذب
کارکنان قراردادی دارای کارنامه ادواری

 1394/05/21

1393/09/17

 لیست افراد دارای اصل کارنامه ادواری

تکمیل فرم

سامانه کارمند ایران

1394/11/21

ثبت اطلاعات نیروهای قراردادی قبل از سال90 در سامانه کارمند ایران

 1394/08/12

 گزارش اطلاعات
نیروهای شرکتی 1394/10/22 درخصوص سایر نیروهای شرکتی(تاسیسات، آشپزخانه،..)
1394/10/20 تمدید مهلت ارسال مدارک درخواستی تا تاریخ 1394/11/15
1394/9/26 بخشنامه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی