اداره دیده بانی منابع انسانی

      

دیده‌بانی منابع انسانی بعنوان یکی از مشاغل جدید در ساختار دانشگاه‌، در‌ پی آن است از طریق پایش، اصلاح‌، توسعه و بهبود تصمیم‌سازی سیاست‌های حوزه منابع انسانی با تمرکز در مقوله برنامه ریزی و برآورد،‌ تامین و توزیع نیروی انسانی، ضمن ایجاد هماهنگی اثربخش میان واحدهای مربوطه درحوزه مدیریت سرمایه انسانی،به‌منظور ایجاد ارتباط موثر میان واحدهای ستادی با واحدهای محیطی و همچنین نظارت و کنترل  مستمر جهت کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح سیاست‌های ابلاغی اقدام نماید. هدف کلان دیده‌بانی منابع انسانی در سطح مدیریت سرمایه انسانی‌، بهبود بهره‌وری منابع انسانی از طریق افزایش اثر‌بخشی سیاست‌های حوزه منابع انسانی‌ بوده و بر همین اساس  اهداف خرد در سطح اداره دیده بانی منابع انسانی و مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف سازمانی جهت تحقق اهداف شناسایی و تدوین گردیده است. توجه و تمرکز بر اسناد بالادستی حوزه سلامت و همچنین راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مبنای اقدامات این اداره  می باشد. ماهیت فعالیت های دیده بانی منابع انسانی، تضمین اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ها  و سیاست‌های مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه است. با توجه به پایش و بررسی وضعیت موجود، به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیاده‌سازی مطلوب دیده‌بانی منابع‌انسانی و پیگیری تحقق هداف تعیین شده، اجرای برنامه‌های ذیل الزامی:

  1. ایجاد بانک جامع اطلاعات و پایگاه مرجع داده‌ ها درباره منابع انسانی دانشگاه
  2. ایجاد داشبورد مدیریتی در خصوص وضعیت  منابع انسانی دانشگاه
  3. ایجاد یکپارچگی و هماهنگی اثربخش میان فرایندهای  واحدهای مربوطه زیر مجموعه حوزه مدیریت سرمایه انسانی
  4. ایجاد ارتباط موثر با واحدهای محیطی، کنترل، نظارت و پیگیری مستمر اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی 

اخبار وتازه ها

(97/7/28)-آغاز پایش وضعیت محل خدمت و فعالیت حقیقی نیروهای شرکتی و مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 واحدهای تحت پوشش دانشگاه: با توجه به لزوم آگاهی از فعالیت حقیقی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 و همچنین نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت یکپارچه سازی اطلاعات موجود، برابر برنامه ریزی بعمل آمده، پایش وضعیت خدمتی نیروهای مذکور آغاز گردید. بر اساس جدول زمانبندی تهیه شده، کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی با مراجعه به واحدهای تحت پوشش نسبت به بررسی محل خدمت و نوع فعالیت کارکنان مذکور اقدام خواهند نمود.


 (97/7/21)-قایل توجه همکاران محترم واحدهای کارگزینی : با توجه به تعیین سرپرست جدید گروه برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه، خواهشمند است نسبت بر دریافت فایل جدید درخواست خدمت بصورت شیفت دوم از بخش ویژه رابطین دیده بانی منابع انسانی وب سایت اداره دیده بانی منابع انسانی اقدام فرمائید.


 (97/7/21)- راه اندازی سامانه جدید وزارت بهداشت در خصوص نیروهای شرکتی: با توجه به اینکه در راستای رفع نواقص موجود و افزایش کارائی، سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از خرداد ماه سال جاری توسط‌ کارشناسان اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع غیر فعال گردیده بود، برابر اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه جدید به آدرس http://hrcompany.behdasht.gov.ir راه اندازی گردید. لذا برابر نامه شماره 97/440434 مورخ 97/7/15 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، واحدهای تحت پوشش می بایست نسبت به نظارت و پیگیری بارگذاری فایل بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مستقر در واحد و دریافت کد رهگیری برای تمامی نیروها توسط شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه اقدام نمایند.


 (97/3/5)- الزام شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه جهت دریافت کد رهگیری نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش: با توجه به اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر لزوم اخذ کد رهگیری نیروهای شرکتی، برابر نامه شماره 97/190962 مورخ 97/2/27 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، شرکت های طرف قرار داد، ملزم گردیدند نسبت به دریافت کد رهگیری از طریق سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، اقدام نمایند. 


(97/3/2)- ابلاغ نامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه جهت تکمیل فرم اطلاعات نیروهای شیفت دوم: با توجه به لزوم جمع آوری و ثبت اطلاعات نیروهای شیفت دوم مستقر در واحدهای تحت پوشش دانشگاه و برابر نامه شماره 97/162868 مورخ 97/2/11 مدیر سرمایه انسانی، مقرر گردید ادارات کارگزینی واحدهای تابعه، نسبت به تکمیل  فرم های اطلاعات شغلی پیوست نامه مذکور اقدام و فرم های تکمیل شده را جهت بررسی ، تا مورخ 97/3/12 به اداره دیده بانی منابع انسانی ارائه نمایند.


 (96/12/14)- ارائه مقاله "نقش و جایگاه دیده بانی منابع انسانی در سیاست گذاری منابع انسانی حوزه سلامت" توسط مدیر سرمایه انسانی دانشگاه: با توجه به برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مقاله "نقش و جایگاه دیده بانی منابع انسانی در سیاست گذاری حوزه سلامت" توسط مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در بخش سخنرانی کنفرانس مذکور ارائه شد. در این مقاله که توسط عبداله ریحانی یساولی(مدیر سرمایه انسانی دانشگاه)، علی احمدزاده خادمی( رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی) و نیره پناهنده(کارشناس دیده بانی منابع انسانی) تهیه گردیده، مدل راهبردی دیده بانی منابع انسانی و مثلت بهره وری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. همکاران گرامی در صورت تمایل جهت مطالعه مقاله مذکور می توانند با کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی تماس حاصل نمایند.


 (96/11/23)- الزام شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه به ورود اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوطهبا توجه به تاکید اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، در خصوص بروز رسانی و تکمیل اطلاعات سامانه نیروهای شرکتی، شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه ملزم به ورود و به روز رسانی اطلاعات نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تحت پوشش در سامانه وزارت،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس: http://hremp.behdasht.gov.ir/Index.aspx می باشند. ضرورت انجام این امر طی مکاتباتی از مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه به این شرکت ها اعلام گردیده است. همچنین ورود و ثبت نام  نیروهای مذکور در سامانه مورد اشاره به منظور دریافت کد رگیری الزامی است.


 (96/11/23)-اتمام جمع آوری اطلاعات نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32  واحدهای تابعه دانشگاهبا پیگیری کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی و همکاری مستمر رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدهای تحت پوشش، اطلاعات مورد نیاز در خصوص فعالیت حقیقی و محل دقیق خدمت نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 در واحدهای تابعه جمع آوری و  بانک اطلاعاتی مربوطه تکمیل گردید. شایان ذکر است پایش واحدهای محیطی از طریق حضور در واحدها توسط کارشناسان دیده بانی منابع انسانی  و در در بازه های زمانی مختلف در دستور کار قرار گرفته دارد.


 (96/10/17)-نامه فوری مدیر سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص ورود اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوطهبا توجه به لزوم تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه و بر اساس نامه شماره 96/631000 مورخ 96/10/16 مدیر سرمایه انسانی، کلیه واحدهای تابعه می بایست از تاریخ صدور نامه مذکور لغایت 96/10/21، ورود و یا بروز رسانی اطلاعات لازم در خصوص نیروهای شرکتی در سامانه مربوطه را توسط شرکتهای طرف قرارداد پیگیری نمایند. شایان ذکر است بر اساس بخشنامه شماره 96/535020 مورخ 96/8/24 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در این زمینه، هرگونه بررسی و برنامه ریزی جهت تخصیص نیرو به واحدهای تحت پوشش، منوط به ورود و یا بروز رسانی اطلاعات نیروهای شرکتی واحدها در سامانه مربوطه خواهد بود.


 (96/10/17)-برگزاری بازدید های دوره ای به منظور پایش وضعیت خدمتی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، پایش وضعیت خدمتی نیروهای مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 و نیروهای شرکتی شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه آغاز گردید. بنا به ضرورت جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی صحیح و به روز در خصوص نوع فعالیت نیروهای مذکور و بر اساس برنامه زمانبدی تدوین شده، کارشناسان اداره دیده بانی منابع انسانی، تا کنون در بیمارستان های دکتر شیخ، ابن سینا، ام البنین، امید، خاتم الانبیاء(ص)، هاشمی نژاد و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، قوچان و چناران حضور یافته اند. شایان ذکر است بازدید از سایر واحدها طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.


 (96/9/23)-تکمیل فرم اطلاعات پرسنل شرکتی واحدهای تابعه دانشگاه: با توجه به ضرورت اطلاع از تعداد و ترکیب نیروهای شرکتی واحدهای تحت پوشش دانشگاه، مقرر گردید با همکاری رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها، فایل مربوط به اطلاعات نیروهای شرکتی تکمیل و به اداره دیده بانی منابع انسانی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، لیست پرسنل می بایست لغایت تاریخ 96/9/25 به اداره دیده بانی ارسال گردد.


 (96/9/12)-برگزاری اولین جلسه رابطین دیده بانی منابع انسانی دانشگاهبا توجه به نامه شماره 96/566511 مورخ 96/9/11 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه، مقرر گردید اولین جلسه آموزشی توجیهی رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدهای تابعه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ 96/9/14 از ساعت 9 الی 12:30 در محل سالن اجتماعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه( سالن دکتر نادری) برگزار گردد.


 (96/8/13)-فورینامه مدیر سرمایه انسانی دانشگاه جهت معرفی رابطین دیده بانی منابع انسانی واحدها:با توجه به شماره 96/513439 مورخ 96/8/13 مدیر سرمایه انسانی دانشگاه،شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه همچنین بیمارستان ها و مراکز بهداشتی دانشگاه در شهر مشهد، ملزم به معرفی رابط دیده بانی منابع انسانی گردیدند. در این نامه عبداله ریحانی یساولی، مساعدت و مشارکت تمامی واحدها را زمینه ساز تحقق حداکثری اهداف و برنامه‌های تبیین شده اداره دیده بانی منابع انسانی عنوان نموده است. شایان ذکر است واحدهای مذکور می بایست لغایت تاریخ 96/9/1 نسبت به معرفی رابط دیده بانی منابع انسانی اقدام نمایند.


(96/8/8)-اعلام شرح وظایف اداره دیده بانی منابع انسانی: باتوجه به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و نهایی شدن وظایف اداره دیده بانی منابع انسانی، فایل شرح وظایف مصوب در وب سایت اداره دیده بانی منابع انسانی بارگذاری گردید. لذا همکاران گرامی در صورت تمایل می توانند با مراجعه به وب سایت اداره نسبت به دریافت فایل مذکور اقدام نمایند.


(96/5/22)-انتصاب رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی: مدیر سرمایه انسانی دانشگاه با صدور ابلاغی علی احمدزاده خادمی را به عنوان رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی دانشگاه منصوب نمود. در متن این ابلاغ عبداله ریحانی یساولی استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و بهره مندی از تجارب و توانمندی های همکاران را بعنوان الزامات موفقیت گروه دیده بانی منابع انسانی بر شمرده است.

معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی عنوان سمت سازمانی مدرک تحصیلی  سنوات خدمت   تلفن تماس

پست الکترونیکی

علی احمدزاده خادمی     رئیس اداره دیده بانی منابع انسانی  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  9 سال 38796219  ahmadzadeha4[at]mums.ac.ir
نیره پناهنده کارشناس دیده بانی منابع انسانی  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  8 سال  38796219  panahandehn1[at]mums.ac.ir
نفیسه عین افشار کارشناس دیده بانی منابع انسانی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 10 38796219 einafsharn1[at]mums.ac.ir
شهرزاد شوقی کارشناس دیده بانی منابع انسانی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  6 سال 38796219  shoghish1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف و اقدامات

وظایف مصوب سازمانی اداره دیده بانی منابع انسانی

(جهت دریافت فایل شرح وظایف کلیک نمایید)

1- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه و نشر اطلاعات و آمار مفید و کاربردی در حوزه منابع انسانی

2- برنامه‌ریزی و پیگیری طراحی بانک جامع دیده بانی منابع انسانی و ایجاد داشبورد مدیریتی

3- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی‌ اثربخش میان فرایندهای‌گروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی با فرایندهای اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

4- نظارت بر نحوه چیدمان و جای ریزی منابع انسانی در واحدهای تابعه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مدیران

5- نظارت و پایش مستمر واحدهای محیطی بمنظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل سیاست‌های ابلاغی منابع انسانی

6- تعیین رابط دیده بانی منابع انسانی در هر واحد(از میان کارکنان واحد)

7- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای شرکتی مستقر در واحدهای تابعه

8- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای تبصره 1 ماده 32( تبصره 4) مستقر در واحدهای تابعه

9- بررسی دقیق و پایش مستمر وضعیت نیروهای شرکتی مستقر در مراکز حاشیه شهر

10- بررسی و تعیین وضعیت نیروهای مامور بخدمت در واحدهای تابعه

11- نظارت و آگاهی در خصوص ابلاغ‌های صادره در واحدهای تابعه جهت اطلاع از فعالیت حقیقی و محل خدمت کارکنان

12- شناسایی کارکنان شاغل در رسته‌ بهداشتی درمانی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با سایر رسته ها بوده و علاقه مند به تغییر عنوان و تغییر رسته شغلی می‌باشند

13- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت بررسی و تحلیل کارشناسی بخشنامه‌های تهیه شده در زمینه منابع انسانی قبل از صدور‌

14- هماهنگی جهت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره توسط حوزه مدیریت سرمایه انسانی در واحدها و شناسایی و رفع ایرادات احتمالی

15- هماهنگی و پیگیری تهیه پاسخ جامع و یکپارچه به استعلامات انجام شده از حوزه مدیریت سرمایه انسانی

16- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت سرمایه انسانی   

17- بررسی و شناسایی فعالیت‌های اجرایی حوزه مدیریت سرمایه انسانی که قابلیت تفویض به واحدهای تابعه را دارا می‌باشند

ویژه رابطین

                                                                                                     

  فایل اطلاعات نیروهایشرکتی           شرح وظایف رابطین              فایل  اطلاعات نیروهای شیفت دوم              فرم ها درخواست خدمت شیفت دوم( داخل دانشگاه)           فرم ها درخواست خدمت  شیفت دوم( خارج از دانشگاه)

تماس با ما

سالن شماره 1 مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، اتاق 215  -  تلفن: 05138796219   

بازديدكنندگان

امروز: 2973
ديروز:4458
اين هفته: 7431
اين ماه: 7431
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1