اداره بازنشستگي

بخشنامه ها

شرح بخشنامه

بخشنامه بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی
بخشنامه انتقال کسورات بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری
بخشنامه عدم استمرار خدمت کارکنان
 بخشنامه فرآیند بازنشستگی
بخشنامه عدم استمرار خدمت کارکنان دیپلم و زیز دیپلم
 نقل و انتقال كسور بازنشستگي بابت سنوات غير رسمي مستخدمين ازساير صندوق ها به صندوق بازنشستگي کشوري
محاسبه مرخصي استحقاقي دربازنشستگي باپرداخت 22/5درصد کسور باآخرين حکم حقوقي
بخشنامه درخصوص مرخصي بدون حقوق بازخريد خدمت وانتقال حق بيمه
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي (مصوب 67/9/1مجلس)واصلاحات آن فايل word
بخشنامه درخصوص تغيير صندوق بازنشستگي پرسنل بخش پيماني
نامه تسويه حساب وپايان کاربانضمام چک ليست مدارک--- مدارک مورد نیاز برای نیروهای تبصره ای
ايام خدمت داوطلبانه درمناطق جنگي ويژه جانبازان بادرخواست ذينفع وپرداخت 22/5درصد کسورات درزمان بازنشستگي جزءسوابق آنان لحاظ ميگردد
فرم محاسبه کسور بازنشستگي سنوات حضور داوطلبانه درجبهه   فایل word
بخشنامه سازمان بازنشستگي درخصوص پرداخت کمک هزينه عائله مندي واولاد
محاسبه خدمت داوطلبانه درجبهه براي کارکنان رسمي ومشترکين صندوق بازنشستگي کشوري
شرايط استمرارخدمت مازاد بر30سال
بخشنامه 105صندوق بازنشستگي کشوري درخصوص فرزندان شاهد  و  فايل word
بخشنامه درخصوص احتساب دوران طرح لايحه

بخشنامه سازمان بازنشستگي درخصوص عدم امکان اعاده به خدمت بازنشستگان پس ازبرقراري حقوق بازنشستگي

بخشنامه جدیددرخصوص پستهای اضافه شده به مشاغل سخت وزیان آور(مصوب67/9/1مجلس)باتاریخ اجرا95/9/1

 بخشنامه واگذاری کمک هزینه های عصا وعینک سمعک به دفاترپیشخوان دولت 

بخشنامه درخصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان وموظفین 


 

دريافت فرم

 

 
 
دريافت فرم هاي مورد نياز
 
 

چک لیست مدارک مورد نیاز بازنشستگی

فرم اطلاعات موردنياز براي تاييديه برقراري حقوق بازنشستگي ووظيفه (فرم شماره 1)

  فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت(فرم شماره2)

 

  فرم اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه

  فرم مشخصات مربوط به وضعيت تاهل اولاد و افراد تحت تكفل(فرم عائله مندي)

 فرم درخواست استرداد يا انتقال كسور بازنشستگي  فایل word

  فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين   فایل word

  فرم درخواست استرداد كسور بازنشستگي خدمات مازاد بر سي سال(فرم4)

   فرم صورت ارسال وجه به اداره كل درآمد و هزينه يا نمايندگي هاي سازمان(فرم 5/1) فایلword

  فرم درخواست انتقال حق بيمه مشتركين مصوبه 69/5/30

 فرم تعهد نامه بیمه شدگان تبعی 3کارکنان دولت

 

 
 

 
 
   
 

معرفي همکاران وارتباط با ما

نام و نام خانوادگي:محمد جواد ناصری
عنوان پست:رئيس اداره بازنشستگي
شماره تماس: 38793953      
داخلي:38049320
 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه هنرور
عنوان پست:معاون اداره  بازنشستگي                                                                 
شماره تماس: 38793953  
  
                                                                       

نام و نام خانوداگي:شهرام کاویانی
عنوان پست: كارشناس بازنشستگي
شماره تماس: 38049323
 
 
نام و نام خانوداگي:شهناز سالاري
عنوان پست: كارشناس بازنشستگي
شماره تماس:38049330
داخلي:38049330
 

 

نام و نام خانوادگی:اکرم عبدالهیان

عنوان پست:کارشناس بازنشستگی

شماره تماس:38049326

 
 

فعاليتهاي اداره

 • بررسي پيشنهادات بازنشستگي واصله از واحدها از نظر شرايط احراز بازنشستگي (سن،خدمت و مستند بازنشستگي)با رعايت مقررات مربوط . 

 •    .بررسي و محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه و وراث،مستخدمين رسمي در اجراي قوانين و مقررات مربوط.                                                           

 • .بررسي و محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه مقامات مندرج در ماده 3قانون استخدام كشوري. 
 • .بررسي و تائيد احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه،از كار افتادگي،وظيفه وراث مستخدمين دولت.
 •  .تعيين و محاسبه مدت خدماتي كه در زمان خود به علت عدم مجوز قانوني جزء سابقه خدمت به حساب نيامده و بعدا با كسب مجوز قانوني پذيرفته شده است.
 •  .تعيين مدت خدمت مستخدمين از كار افتاده، بازنشسته و مستخدمين شاغل كه فوت مي نمايند به  منظور برقراري حقوق وظيفه و بازنشستگي.

 • .بررسي احكام قطع و افزايش حقوق وظيفه وراث.

 • .تعيين بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي با در نظر گرفتن تغييرات حقوقي و نرخ هاي مقررات موضوعه.

 • .بررسي محاسبه كسور پرداختي زمان اشتغال مستخدمين رسمي طبق مدارك مثبته و تعيين مانده بدهي و اعلام آن به ادارات مربوطه.

 • .انجام مكاتبات مربوط به رفع نقص ارسال پرونده و مدارك و احكام مورد نياز.

 

آمار فعاليتها

  آمار بازنشستگان  در سال1396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار بازنشستگان به تفكيك مدرك تحصيلي در سال96

مدرك تحصيلي

      بازنشستگان 

 

تعداد

درصد

 

 

ابتدايي 

65

30 

 

 

سيكل

35

21 

 

 

ديپلم

159

33

 

 

فوق ديپلم

33

9

 

 

ليسانس

95

17

 

 

فوق ليسانس

4

 

 

دكترا

34

20  

 

جمع

425

 100

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
آمار بازنشستگان به تفكيك جنسيت درسال96

جنسيت

بازنشسته

 

تعداد

درصد

 

 

مرد

249

70 

 

 

زن

176

30 

 

 

جمع

425

 100

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
آمار بازنشستگان  به تفكيك رسته  در سال96

رسته استخدامي

بازنشسته

 

تعداد

درصد

 

 

اداري و مالي

   29

9

 

 

کشاورزی

5

1

 

 

آموزشي و فرهنگي

4

 

 

بهداشتي و درماني

258

58

 

 

خدمات

100

40

 

 

فني و مهندسي

3

 

 

هيئت علمي

29

 

 

جمع كل

425

100

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
آمار بازنشستگان به تفكيك محل خدمت در سال96

محل خدمت

بازنشسته

 

تعداد

درصد

   

بيمارستان ابن سينا

   24

 6

          

 

بيمارستان ام البنين

7

 

          

بيمارستان امام رضا

64

17 

 

 

بيمارستان اميد

11

 

 

بيمارستان خاتم الانبيا

3

0

 

 

بيمارستان دكتر شيخ

2

 

 

بيمارستان دكتر شريعتي

6

 

 

بيمارستان سوانح طالقاني

2

0

 

 

بيمارستان شهيد كامياب

13

 

 

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

14

3

 

 

بيمارستان قائم(عج)

30

16

 

 

دانشکده بهداشت

2

 

 

دانشكده پرستاري و مامايي

2

 

 

دانشكده دندانپزشكي

10

 

 

دانشكده پيراپزشكي

2

 

 

دانشكده داروسازي

5

 

 

شبكه بهداشت و درمان بردسكن

6

 

 

شبكه بهداشت و درمان تايباد

6

 

 

شبكه بهداشت و درمان باخرز

2

 

 

شبكه بهداشت و درمان خلیل آباد

2

 

 

شبكه بهداشت و درمان چناران

5

 

 

شبكه بهداشت و درمان خواف

10

 

 

شبكه بهداشت و درمان درگز

15

 

 

شبكه بهداشت و درمان سرخس

3

 

 

شبكه بهداشت و درمان فريمان

2

 

 

شبكه بهداشت و درمان قوچان

14

 

 

شبكه بهداشت و درمان كاشمر

7

 

 

شبكه بهداشت و درمان كلات

6

 

 

شبكه بهداشت و درمان رشتخوار

1

 

 

مركز بهداشت استان 

3

 

 

مركز بهداشت شماره1 

29

 

 

 مركز بهداشت شماره2 

4

 

 

مركز بهداشت شماره3

20

 

 

معاونت توسعه مديريت و منابع 

16

 

 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

5

 

 

معاونت غذا و دارو 

2

 

 

مرکزبهداشت ثامن

4

0

   

مرکز بهداشت شماره 5

9

0

   

معاونت درمان

7

3

   

دانشکده پزشکی

7

3

   

جمع كل 

425

100 

 

 

 
 
 
 

 

امور موظفين

 

امور موظفين

 
 
 
 
 
 
 
شرايط استفاده از حقوق وظيفه :

وراث قانوني مستخدمين در شرايط ذيل حق دريافت وظيفه فوت را طبق شرايط مقرر خواهند داشت :
در صورت فوت مستخدم از كار افتاده وظيفه بگير ( تبصره 2 ماده 79 و تبصره ماده 80ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم رسمي ( ماده 81 ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه ( ماده 83 ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم بازنشسته ( ماده 82 ق.ا.ك )

 وراث واجد شرايط جهت برقراري حقوق وظيفه :
 .همسر دائمي تا زماني که شوهر اختيار نکرده است .
.فرزندان ذكور (پسر) تا سن 20 سال و درصورت اشتغال به تحصيل عالي تا پايان سن 25 سالگي .
.پدر و مادري كه در زمان حيات متوفي تحت تكفل وي بوده باشد .
.شوهردر صورتي كه عليل و از كار افتاده بوده و در زمان حيات عيال متوفاي خود تحت تكفل وي بوده باشد .
.فرزندان و نوادگاني كه عليل و يا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام كار نباشد .
.فرزندان و نوادگان اناث (دختر) به شرط نداشتن همسر و عدم اشتغال بکار مشروط به اينکه در زمان حيات متوفي تحت تکفل بوده باشند .
        موارد قطع حقوق وظيفه وراث:
 

.موارد قطع حقوق وظيفه وراث :ازدواج و اشتغال بکار فرزندان و نوادگان اناث .
.رسيدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگي مشروط به اينکه به تحصيلات عاليه اشتغال نداشته باشند و درصورت ادامه تحصيل تا پايان 25 سالگي به شرط ارائه گواهي از موسسات آموزشي عالي

اشتغال به تحصيل .
.ترک تابعيت .
.فوت هريک از وراث وظيفه بگير .
.درهنگام فوت داراي ورثه قانوني حائز شرايط نباشد .

مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق وظيفه وراث شاغلين فوتي(ماده 81)


.كليه پرونده هاي پرسنلي از واحد خدمت بانضمام تسويه حساب
.گواهي فوت صادر شده از ثبت احوال
.كارت ملي، شناسنامه وراث وظيفه بگير

.عقدنامه همسرمتوفي يا برگ انحصار وراثت
.فرم تكميل شده تعهدنامه وراث اناث
.مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد مستخدميني كه به سسب انجام وظيفه (ماده 83 قانون استخدام كشوري)فوت نموده اند.
.گواهي پزشكي يا حكم حجر در مورد وراث عليل يا از كار افتاده
.قيم نامه فرزندان و نوادگان و وراث وظيفه بگيري كه به تشخيص دادگاه صالحه قيوميت آنان را به عهده دارند.
.گواهي تحصيلي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي رسمي دال بر اشتغال به تحصيل فرزندان و نودگان ذكور بالاي 20سال سن مستخدم متوفي
.آراء و احكام صادره از سوي هياتها و مراجع ذيصلاح
.فرم تكميل و ممهور شده اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه
.درخواست ورثه اناث مبني بر برقراري حقوق وظيفه
.دفتر طلاق دختران اناث كه پس از ازدواج متاركه مي نمايند.
.استعلام از سازمان آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي
.هرگونه اوراق و مدارك ديگري كه برحسب نظر كارشناس، ضروري تشخيص داده شود.

 

مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق وظيفه وراث بازنشستگان يا وظيفه بگيران فوتي (ماده82)


.درخواست ورثه متوفي مبني بر برقراري حقوق وظيفه
.آخرين حكم حقوق بازنشستگي يا حكم برقراري بازنشستگي
.گواهي فوت صادر شده از ثبت احوال
.كارت ملي و شناسنامه وراث و متوفي
.عقدنامه، سند ازدواج يا برگ انحصار وراثت
.فرم تكميل شده تعهدنامه وراث اناث
.استعلام از سازمان آموزش و پرورش
.گواهي پزشكي قانوني يا حكم حجر در مورد وراث مشمول بند(ج)ماده 86قانون استخدام كشوري(عليل يا از كار افتاده)
.قيم نامه فرزندان و نوادگان و وراث وظيفه بگيري كه به تشخيص دادگاه صالحه قيوميت آنان را به عهده دارند.
.گواهي تحصيلي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي رسمي دال بر اشتغال تحصيل فرزندان و نوادگان ذكور بالاي 20سال سن
.دفتر طلاق دختران اناث كه پس از ازدواج متاركه مي نمايند.
.استعلام از سازمان سازمان تامين اجتماعي
.هرگونه اوراق و مدارك ديگري كه بر حسب نظر كارشناس، ضروري تشخيص داده شود.

        ماده 81قانون استخدام كشوري:

 
هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.

 

ماده 82 قانون استخدام كشوري:
 
هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 
 ماده 83 قانون استخدام كشوري:
 
هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 
 


  

 

انواع بازنشستگي

 انواع بازنشستگي:

 
 
            
 
 
 

مشاغل سخت و زیان آور                                                     
 
 
   

1-بازنشستگي توافقي:

 باستناد بند (ب )ماده 103قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 24/7/86 ولازم الاجرا ازتاريخ 14/9/86
 آقايان : حداقل 60 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق
خانمها : حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سني با 25 روز حقوق
 

2-بازنشستگي اختياري:

 
 باستنادماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاه اجرائي باداشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمندخود را بازنشسته نمايد.
الف ) اختیار دستگاه : حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي با30روز حقوق

ب ) اختیار مستخدم: براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد وبالاتر با درخواست كارمند وموافقت دستگاه اجرائي براي سنوات بالاتر از 30سال سابقه تا 35 سال

 

3-بازنشستگي قهري(بند ط ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري):
 
هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقليل يک يا دو گروه بازنشسته نمايند.
 
4- بازنشستگي اجباري:
 باستنادتبصره 2-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و60سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و65 سال سن مي باشند راراسا وبدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
 باستنادتبصره 3-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
 دستگا هها اجرائي موظفند كارمنداني راكه داراي 65 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت مي باشند رابازنشسته كنند.سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي 70 سال است .كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از 25 سال است در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند ودرغير اين صورت بازخريد مي شوند. 
  5-بازنشستگي ناشي از فوت عادي: 
 
باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد از تاريخ فوت بازنشسته محسوب و يکروز بعد از تاريخ فوت براي وراث قانوني وي حقوق برقرار خواهد شد.

 

6- بازنشسته متوفي :
 
باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوري هر گاه بازنشسته فوت شود يکروز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
7- بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه:

 
باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين ماموريت اداري فوت شود تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هايي که از بابت آن کسور بازنشستگي کسر گرديده است با رعايت افزايش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

 

8- متصديان  مشاغل سخت و زيان آور جانبازان ومعلولان :
 باستناد تبصره يك ماده 103قانون خدمات كشوري :
شاغلين مرد مشاغل سخت و زيان آور با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن و شاغلين زن با داشتن 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند.
9- رشته پرستاري (پرستار ، بهيار و کمک بهيار):
 
(( بابت هر سال خدمت در بيمارستانها و مراکز سوختگي و رواني به مدت 3ماه خدمت ارفاقي))
10 –پرستار، بهيار، کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتي درماني و يا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقي))
11- پرستار،بهيار،کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت ستادي و غير بهداشتي درماني بمدت1 ماه خدمت ارفاقي))
 
 
12-کاردان آزمایشگاه  
13-کارشناس آزمایشگاه
14-کارشناس مسئول آزمایشگاه
15-خدمتگزار(لوله شور)
16-رئیس آزمایشگاه
17-مسئول فنی آزمایشگاه
18-ماما
19-ماما(مسئول پایگاه)
20-کاردان اتاق عمل
21-کارشناس اتاق عمل
22-کاردان هوشبری
23-کارشناس هوشبری
24-کارشناس فوریتهای پزشکی

24-کاردان فوریتهای پزشکی

25-تکنسین فوریتهای پزشکی

 

بدهي كسور بازنشستگي انواع خدمت:
 
 
الف ) خدمت ارفاقي :
مشاغل سخت و زيان آور و ارفاقي قانون حفاظت در برابر اشعه .
 
نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : بطور يکجا توسط دستگاه مربوطه به ميزان 13/5%

سهم کارمند : يکجا براساس تقسيط بدهي به ميزان 9%

ب ) خدمت رسمي :
بابت بدهي تبديل تا صدور احکام تبديل وضعيت صندوق بازنشستگي کشوري احتساب مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدم ، احتساب مرخصي بدون حقوق جهت تحصيلات عالي که سهم کارفرما و کارمند تواماً از کارمند اخذ مي شود .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : ندارد 
سهم کارمند : يکجا يا براساس تقسيط بدهي .

ج) خدمت غير دولتي (خصوصي)
خدمت در موسسات و شرکتهاي غيردولتي (خصوصي) درصورت پرداخت حق بيمه و يا کسور بازنشستگي و انتقال آن به صندوق بازنشستگي کشوري اعم از سهم کارمند و کارفرما .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کار فرما و سهم کارمند يکجا يا براساس تقسيط بدهي توسط کارمند .

د)خدمت غير رسمي :
ايام خدمت زير پرچم ، روزمزدي يا قراردادي ، خريد خدمت ، حق التدريس ، پيماني ودوران تحصيل دانشسراها .

نحوه پرداخت بدهي :
سهم کارفرما : با رعايت ضوابط اجرايي ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه .
سهم کارمند : يکجا يا براساس تقسيط بدهي .
 

مدارك مورد نياز جهت محاسبه سنوات غيررسمي

.حكم رسمي آزمايشي
.مدارك انتقال كسوراز ساير صندوق ها
.درخواست مستخدم
.قراردادهاي غير رسمي وروزمزد
.فتوكپي كارت پايان خدمت(پشت ورو)
 
 
     
از كارافتادگي
حالتي كه كارمند دولت به دليل بيماري يا به سبب انجام وظيفه دچار حادثه گرديده و قادر به انجام وظيفه نباشد   درصورت تأئيد شوراي پزشكي و تصويب دبيرخانه شوراي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .
 
 
انواع از كار افتادگي:
 
1) از كار افتادگي عادي : (ماده 79 قانون استخدام كشوري )
هرگاه كارمند دولت به سبب حادثه از كار افتاده شود براساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقي بازنشسته خواهد شد .

2) از كار افتادگي حين انجام وظيفه : ماده 80 قانون استخدام كشوري :
هرگاه كارمند دولت به سبب انجام وظيفه از كار افتاده شود تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت وي با رعايت افزايش دو گروه (حداكثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق بازنشستگي به وي پرداخت خواهد شد .
 
شرايط برقراري حقوق بازنشستگي
 
 
       شرايط استفاده از حقوق بازنشستگي:
 

قانون ومقررات جديدبازنشستگي باستنادماده 103قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 24/7/86لازم الاجرا ازتاريخ 14/9/86
 • شرايط بازنشستگي:
 • بندالف:باتقاضاي كارمند مشاغل غير تخصصي با30سال سابقه خدمت
 • مشاغل تخصصي باتحصيلات كارشناسي ارشد وبالاتر35سال سابقه خدمت
 • بندب:حداقل 60سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت با25روزحقوق
 • تبصره1:متصديان مشاغل سخت وزيان آور "جانبازان ومعلولان
 • آقايان :55سال سن و25سال سابقه
 • خانمها:25سال سابقه خدمت وبدون شرط سني
 • تبصره 2:دستگاه مكلف است راسا وبدون تقاضاي كارمندبازنشسته نمايد
 • مشاغل غير تخصصي30سال سابقه و60سال سن
 • مشاغل تخصصي 35سال سابقه و65سال سن
 • تبصره 3:دستگاه موظف است :
 • مشاغل غير تخصصي داراي65سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت
 • مشاغل تخصصي داراي70سال سن وحداقل 25سال سابقه خدمت

مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق بازنشستگي:


 .آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده در طي دوران خدمتي
.اصل اولين مجوز و شروع به كار اوليه
.تصوير برگه خدمت نظام و سپاهي بهداشت و تائيديه مربوطه بانضمام حكم ترفيع پايه خدمت نظام
.اصل قراردادهاي غير رسمي اعم از خريد و روزمزد و...
.اصل اولين حكم آزمايشي رسمي ‹‹جمعيت شير و خورشيد و حكم 18/2/58 يا رسمي تامين اجتماعي يا حكم تطبيق وضع30/5/69 حكم آزمايشي رسمي كشوري و حكم قطعي،حكم تطبيق وضع حقوقي1/1/70
.تصويركارت ملي(پشت ورو) مستخدم.
.تصوير شناسنامه مستخدم وافراد تحت تكفل.
.فرم تكميل شده اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه وراث.
.فرم تكميل شده تعهد نامه وراث اناث.
.خلاصه رونوشت فوت مستخدم وتصوير كارت ملي وراث قانوني.
.فرم تكميل وامضاء شده وضعيت تاهل مستخدم.
.افتتاح حساب سپهر از طريق ذيحسابي و مديريت امور مالي دانشگاه.
.فرم تكميل وامضاء شده كارت منزلت.
.اصل آخرين احكام اصلاح شده در سه سال آخر اشتغال به كار.
.اصل احكام نيمه وقت بانوان،غيبت موجه،آمادگي به خدمت،انفصال خدمت،استعلاجي صعب العلاج.
.اصل حكم انتقال يا ماموريت به ساير دستگاه ها.
.اصل احكام مرخصي بدون حقوق و اعاده به خدمت.
.مدارك انتقال كسورسنوات غير رسمي از ساير صندوق ها به صندوق بازنشستگي كشوري.
.آراء صادره از سوي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و دادگاه انقلاب.
.اصل احكام صادره گروه هاي تشويقي و مجوز مربوطه.
.هرگونه مدرك جانبازي،ايثارگري و جبهه.
.آخرين و دقيق ترين خلاصه پرونده پرسنلي كه مهر و امضاء رئيس امور اداري شده باشد.
.فرم تعيين بدهي سنوات غيررسمي تاييد شده توسط سازمان بازنشستگي
.تكميل فرم 47/10
.ابلاغ بازنشستگي يا خروج از خدمت (فوت).
.اصل برگه تسويه حساب،مانده مرخصي،پايان كارواعلام رضايت از نحوه خدمتي مستخدم.
.درخواست شخصي مستخدم مبني بر بازنشستگي بيش از موعد كه ثبت دبيرخانه شده باشد.
.فرم تكميل شده شماره1 و 2
 
 
 
    
 
 
محاسبه حقوق بازنشستگي:
                                                                                                                      
 
معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي در دوسال آخر خدمت  مشمول كسر كسور بازنشستگي با اعمال آخرين ضريب سال بازنشستگي * جمع سابقه خدمت به روز (حداکثر 30 سال )

 


                                                                   10800روز يا 30سال
مباني محاسبه كسور بازنشستگي: 
 
         
 
        كسور بازنشستگي:
كسور بازنشستگي ، درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات ذيربط ( مفاد مواد 71 و 73 ق.ا.ك و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/1368  ) براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه مشتركين ( مستخدمين ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري  حسب مورد پرداخت مي گردد . درصدي از اين وجوه توسط مستخدمين ( پرسنل بخش ) و درصدي هم توسط كارفرمايان ( دستگاههاي محل اشتغال پرسنل بخش ) پرداخت مي گردد . 

 


نرخ كسور بازنشستگي

نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد . اين نرخ علي الاصول بر مبناي محاسبات آماري تعيين و در مقاطع چند ساله با توجه به وضعيت مالي صندوقهاي بازنشستگي مورد بررسي قرار مي گيرد . نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب ماده 12 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/02/1379 و مصوبه شماره 55880/ت 23358 هـ مورخ 07/12/1379 هيئت وزيران از تاريخ 01/07/1379 برابر 5/22% ميباشد كه 9% آن مربوط به مستخدمين ( پرسنل بخش ) ميباشد و 5/13% ( معادل يك برابر و نيم سهم پرسنل بخش ) از آن مربوط به كارفرمايان (‌دستگاههاي محل اشتغال پرسنل بخش ) مي باشد .
 
 

 

 

استردادکسور

استرداد كسور مازاد بر سي سال:
 
  
کارمند دولت که سي سال تمام کسور يا حق بيمه به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخته است از پرداخت کسور بازنشستگي معاف خواهد بود و مازاد آن (سهم کارمندي) با شرايط زير قابل استرداد ميباشد.
 
 شرايط:
.پرداخت کسور بازنشستگي يا حق بيمه به مدت سي سال تمام .
.درصورتي که مستخدم داراي خدمت غير رسمي باشد مي بايستي قبل از سي سال خدمت ( با احتساب خدمات غير رسمي) کسور ايام مذکور را پرداخت نموده باشد .
.درمواردي که مستخدم بابت ايام خدمت غير رسمي يا رسمي در ساير نهادها و ارگانها به صندوق هاي بازنشستگي مربوط ، حق بيمه پرداخت نموده باشد بايد نسبت به انتقال حق بيمه از آن صندوقها به صندوق بازنشستگي کشوري قبل از سي سال خدمت ( با احتساب خدمت غير رسمي ) اقدام نمايد تا سوابق وي مورد محاسبه قرار گيرد .
 
محاسبه:
.محاسبه کسور مازاد بر سي سال از زماني قابل احتساب است که مستخدم 30 سال کامل ( با احتساب خدمت غير رسمي ) خدمت نموده و    بدهي مربوط به ايام خدمت غير رسمي خود را به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت يا از ساير صندوق ها سوابق بيمه اي خود را انتقال داده     باشد .
.مستخدميني که داراي سي سال يا بيشتر خدمت دولتي باشد (مجموع خدمت رسمي و غير رسمي ) و بدهي ايام خدمت غيررسمي خود را      پرداخت نکرده باشند از هر زماني که کسور ايام مذکور را يکجا پرداخت نمايند از تاريخ واريز کسور ايام فوق ، از پرداخت کسور مازاد بر سي سال      معاف خواهند بود .
مراحل:
.متقاضي بايد درخواست را به کارگزيني محل خدمت خود ارائه نمايد .
.کارگزيني با هماهنگي امور مالي محل خدمت مستخدم ، مدارک مورد نياز را به شرح زير تهيه ، تکميل و به سازمان بازنشستگي ارسال نمايد .
الف)تکميل فرم درخواست استرداد کسور مازاد بر سي سال (فرم 4) در سه نسخه .
ب) تنظيم فهرست کسور خدمات مازاد بر سي سال .
ج) درصورت وجود ايام خدمت غير رسمي فرم تعيين بدهي خدمت غير رسمي و گواهي ذيحساب يا اعلاميه بانکي .
د) درصورت پرداخت حق بيمه به ساير صندوق هاي بازنشستگي ، ارسال مدارک مربوط به واريز حق بيمه مذکور به حساب صندوق بازنشستگي      کشوري شامل فهرست پرداخت حق بيمه در آن صندوق و اعلاميه بانکي . 
. سازمان بازنشستگي کشوري پس از بررسي و تائيد نسبت به صدور و ارسال چک بانکي در وجه امور مالي دستگاه مربوط اقدام و مستخدم      جهت دريافت چک در وجه خود به امور مالي محل خدمت مراجعه مي نمايد .
 
 ضمنا كليه موارد فوق طي بخشنامه به واحدهاي تابعه دانشگاه تفويض اختيار گرديده است .
 

 
  استرداد كسور بازنشستگي:
 
 
مستخدمینی که بصورت رسمی (قطعی) در یکی از دستگاههای دولتی خدمت نموده اند پس ازاینکه به هر نحوه از اشتراک صندوق بازنشستگی     کشوری خارج شده اند ( استعفاء ، بازخرید ، انفصال دائم و اخراج )درصورت تمایل می توانند نسبت به استراداد سهم کارمندی خود اقدام نمایند .
 
 

 

   شرايط استرداد كسور بازنشستگي:
 

  .مستخدم باید از شمول صندوق بازنشستگی کشوری خارج شده باشد .
  .حکم استخدام رسمی (قطعی) برای مستخدم صادر شده باشد .

 
     مراحل استرداد كسور بازنشستگي:
 

 

الف ) تسلیم درخواست مستخدم مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی (حق بیمه ) به کارگزینی محل خدمت که مشترک صندوق      بازنشستگی کشوری بوده است .

ب) کارگزینی محل خدمت مستخدم با رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی شماره 35 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدارک زیر را تهیه   و طی نامه به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می نماید .
* تنظیم و تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی (فرم 1/2 )
* تنظیم فهرست کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی
* درخواست کتبی مستخدم که در آن کلمه استرداد کسور درج شده باشد .
* پرونده استخدامی شامل حداقل (احکام کارگزینی ایام خدمت )

ج) بعد از وصول مدارک ، سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی وتائید نسبت به صدور و ارسال چک بانکی بابت استرداد کسور       دروجه امور مالی محل خدمت مستخدم اقدام و پرونده را به کارگزینی مربوطه ارسال می نمایند .

د) امور مالی دستگاه متبوع مستخدم پس از وصول مبلغ فوق ، نسبت به صدور چک دروجه ذینفع اقدام می نماید .
نکته : پس از وصول چک توسط امور مالی دستگاه ، استرداد کسور بازنشستگی انجام شده است و این سوابق دیگر قابل انتقال              به سایر صندوقها نمی باشد .
     مستندات استرداد كسور بازنشستگي:
 
 
 
         استعفا:
 
مستخدم رسمي دولت به موجب ماده 64 ق.ا.ك ميتواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت با شرط قبول   دولت  استعفاء نمايد .در اين صورت حسب مفاد ماده 66 ق.ا.ك كليه وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت     كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد .

 

        بازخريد خدمت با درخواست مستخدم:
 
با توجه به اصلاحيه تبصره يك ماده 74 ق.ا.ك مصوب 27/03/1365 ، مستخدمين شاغل در مشاغل غير تخصصي در صورت داشتن سابقه كاركمتر از 20 سال مي توانند با درخواست شخصي و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي وبه موجب تبصره 2 ماده 74 ، شاغلين مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب شورايي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي مي توانند بازخريد خدمت شوند و به موجب مفاد همين تبصره كسور بازنشستگي پرداختي ( سهم مستخدم ) به آنها مسترد خواهد شد
        انفصال دائم ، اخراج و يا بازخريدي:
 
به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07/09/1372 كسور بازنشستگي كارمنداني كه به موجب قانون اشاره شده به انفصال دائم ، اخراج و يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند قابل پرداخت است .

اضافه پرداختي كسور:

وجوه اضافه پرداختي بابت كسور بازنشستگي و مازاد برسي سال و اشتباه واريزي
      مدارك مورد نياز جهت استرداد كسور بازنشستگي:
 
.تصوير شناسنامه
.تصوير حكم استخدام اوليه .
.تصوير احكام مرخصي بدون حقوق
.تصوير حكم اشتراك با صندوق بازنشستگي
.تصوير حكم قطع رابطه استخدامي با ذكر مجوز مربوطه
.فرم درخواست استرداد كسور در 4نسخه
.فرم اطلاعات مربوط به احكام مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري
.فرم 47/10 مرحله اجرا تا صدور مدارك واريز بدهي.
.فهرست ريز كسور بازنشستگي تائيد شده توسط مديريت امور مالي.
.گواهي ذيحسابي مبني بر عدم دريافت كسور بازنشستگي.
.مدارك مربوط به احتساب سنوات خدمت غير رسمي و سربازي.
.درخواست كتبي مستخدم مبني بر استرداد كسور بازنشستگي كه به ثبت دبير خانه رسيده باشد.
.ممهور نمودن كليه احكام و مدارك به مهر اداري.
.درخواست كتبي ذينفع در خصوص تبديل وضع استخدامي يا تغيير صندوق بازنشستگي
 
 
ضمنا كليه موارد فوق طي بخشنامه شماره 62906/87 مورخ25/7/87 به واحدهاي تابعه دانشگاه تفويض اختيار گرديده است .
       
 

 

 

انتقال کسورات

انتقال حق بيمه خدمات غير دولتي (خصوصي) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگي کشوري:
 


تعريف :
چنانچه کارمند دولت داراي سوابق غير دولتي (خصوصي) بوده و از بابت آن حق بيمه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت نموده باشند . مي توانند نسبت به انتقال حق بيمه خود به صندوق بازنشستگي کشوري با شرايط زير اقدام نمايند تا ايام مذکور هنگام بازنشستگي و با پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگي در تعيين حقوق ملاک محاسبه قرار گيرد .

 
شرايط انتقال:

.کارمند حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی داشته باشد .
.خدمت غیر دولتی (خصوصی ) خود را در موسسات یا شرکتها انجام داده باشد .

 
 مراحل انتقال حق بيمه خدمت غير دولتي (خصوصي):
 
*کارمند لازم است از طریق کارگزینی محل خدمت خود ، نسبت به انتقال حق بیمه سابقه مورد نظر از شعب سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی اقدام نماید .

*شعب تامین اجتماعی طی فرمهای مخصوص به ضمیمه اعلامیه بانکی ، مبلغ حق بیمه را به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز و مراتب را به سازمان بازنشستگی کشوری در تهران یا استانها اعلام می دارد .

*مبلغ مابه التفاوت قابل پرداخت توسط کارمند ( اعم از سهم مستخدم و کارفرما) در زمان بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت .
        
           نكته قابل توجه:
 
 
الف ) مدت خدمت غیر دولتی (خصوصي) به جمع مدت خدمت کارمند واجد شرایط بازنشستگی اضافه خواهد شد (حداکثر تا 30 سال) و فقط مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت .

ب) بعد از صدور تائیدیه برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تقاضای احتساب خدمات غیر دولتی (خصوصی ) مورد قبول نخواهد گرفت .
 
 ضمنا كليه موارد فوق به واحدهاي تابعه دانشگاه تفويض اختيار گرديده است .

 
 
 

انتقال كسور بازنشستگي:
 
 
با توجه به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/03/1365 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي مربوط مصوب 27/11/1365 و تغييرات بعدي و اصلاحيه ماده 8 آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع تصويب نامه شماره 54194 مورخ 31/05/1368 و جلسه مورخ     18/12/1378 هيئت وزيران ، در مواقعي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخراج ، بازخريد خدمت و يا انفصال دائم و يا انتقال به دستگاههايي كه مشمول مقررات بازنشستگي و صندوق بازنشستگي ديگر مي باشند قطع شود ، درصورتي كه كسور بازنشستگي خود را دريافت ننموده باشد مي تواند درخواست انتقال كسور بازنشستگي به صندوق جديد بنمايد . چگونگي انتقال كسور و احتساب مابه التفاوت مربوط ( از شخص متقاضي دريافت مي گردد ) مطابق آئين نامه اشاره شده خواهد بود و در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزاً و يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته اند مساله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتفي است .

 

   مدارك مورد نياز جهت انتقال كسور بازنشستگي:
  

 .تصوير شناسنامه 
 .تصوير حكم استخدام اوليه 
  .تصوير احكام مرخصي بدون حقوق 
 .تصوير حكم اشتراك با صندوق بازنشستگي 
  . تصوير حكم قطع رابطه استخدامي با ذكر مجوز مربوطه 
 . فرم درخواست انتقال كسور بازنشستگي در 4نسخه 
 . فرم اطلاعات مربوط به احكام مشتركين صندوق بازنشستگي 
  .درخواست كتبي ذينفع در خصوص تبديل وضع استخدامي 
 . تصوير آرايي كه به موجب آن رابطه استخدامي ذينفع با دستگاه قطع گرديده است 
 .مدارك واريز بدهي اجرا تا صدور حكم تبديل وضع استخدامي 
 . فرم 47/10 مرحله اجرا تا صدور مدارك واريز بدهي 
 . فهرست ريز كسور بازنشستگي تائيد شده توسط مديريت امور مالي 
 . گواهي ذيحسابي مبني بر عدم دريافت كسور بازنشستگي 
 . موافقت نامه صندوق جديد در خصوص پذيرش سنوات خدمت و اعلام شماره حساب 
 . مدارك مربوط به احتساب سنوات خدمت غير رسمي و سربازي 
 . ممهور نمودن كليه احكام به مهر اداري
 
 ضمنا كليه موارد فوق طي بخشنامه شماره 62906/87 مورخ25/7/87 به واحدهاي تابعه دانشگاه تفويض اختيار گرديده است .
 
 
 
 
 

ضريب حقوق

 
افزايش سالانه حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران  
                
 
حقوق بازنشستگان و موظفين با توجه به ماده 98 ق.ا.ك و تبصره 4 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/06/1370 ، دولت مكلف است با تغيير ضريب حقوق شاغلين ، به همان نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد .
اگر چه تكاليف قانوني اشاره شده در سالهاي گذشته به طور كامل اجرا نگرديده است ليكن با تصويب قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/06/1373 و تطبيق حقوق بازنشستگي و وظيفه با شاغلين از تاريخ 1/1/1374 بخشي از فاصله حقوق و مزاياي بازنشستگان و موظفين با شاغلين ترميم و عملاً افزايشهاي ساليانه گذشته در تطبيق اخير جايگزين گرديده است اينك هم با تصويب قانون اصلاح مقررات مصوب 13/2/1379 و تغيير در روش محاسبه معدل دستمزد اين فاصله كمتر گرديده است . 


مصوبات افزايش سالانه
افزايش سال 1394
14درصد
افزايش سال 1393
20درصد
افزايش سال 1392
25درصد
افزايش سال 1391
15درصد
افزايش سال 1390
در اجراي بند (10) تصويب نامه شماره 65699 مورخ 29/3/90 هيئت وزيران حقوق از تاريخ 1/1/90 به ميزان 10 درصد افزايش يافت.
افزايش سال 89
در اجراي تصويب نامه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/89 هيئت وزيران حقوق ازتاريخ 1/1/89 بميزان 6درصد افزايش يافت .
افزايش سال 88
 دراجراي مفادبند ب ماده 11قانون بودجه سال 88كل كشور وتصويب نامه شماره 43308/ت42626ه مورخ 13/2/88هيئت وزيران حقوق ازتاريخ 1/1/88بميزان 9درصد افزايش يافت.
افزايش سال 87
 دراجراي بند 10تصويب نامه شماره 35095/ت39916ه مورخ 7/3/87هيئت وزيران حقوق از1/1/87 بميزان 10درصد افزايش يافت .
1-افزايش سال1386
بموجب مصوبه شماره 11008/ت37150ه مورخ 28/2/86 هيات وزيران  ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از تاريخ1/1/86 به شرح زير تعيين مي گردد:
حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دو.لت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال85 برقرار شده است از تاريخ 1/1/86 به ميزان 5 درصد افزايش مي يابد.
بموجب مصوبه 7/8/86 در اجراي ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و تصويب نامه شماره 35095/ت39916ه مورخ 7/3/87 هيئت وزيران حقوق از تاريخ 8/7/86 به شرح ذيل تعيين مي گردد كه بر اساس امتياز و 30 سال سابقه خدمت
 
جدول همترازي حقوق بازنشستگان قانون مديريت خدمات كشوري
 

ضريب 636 سال 89

ضريب   600 سال 88

ضريب 550 سال 87

ضريب 500 سال 86

امتياز

گروه

2544000

2400000

2200000

2000000

4000

1و2

2862000

2700000

24750000

22540000

4500

3

3180000

3000000

2750000

2500000

5000

4

3498000

3300000

3025000

2750000

5500

5

3816000

3600000

3300000

3000000

600

6

4134000

3900000

3575000

3250000

6500

7

445200

4200000

3850000

3500000

7000

8

4770000

4500000

4125000

375000

7500

9

5088000

4800000

4400000

4000000

8000

10

5406000

5100000

4675000

4250000

8500

11

5724000

5400000

4950000

4500000

9000

12

6042000

5700000

5225000

4750000

9500

13

6360000

6000000

5500000

5000000

10000

14

6678000

6300000

5775000

5250000

10500 15


2-افزايش سال 1385
بموجب مصوبه شماره 4268/ت 34543هـ مورخ 21/1/1385 هيات وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ازتاريخ 1/1/1385 به شرح زير تعيين مي گردد :
حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1384 برقرار شده است از تاريخ 1/1/1385 به ميزان سيزده مميز شش دهم درصد (6/13%) افزايش مي يابد .

3- افزايش سال 1384
بموجب مصوبه شماره 3810/ت 32755هـ مورخ 28/1/1384 هيات وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ازتاريخ 1/1/1384 به شرح زير تعيين مي گردد :
حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1383 برقرار شده است از تاريخ 1/1/1384 به ميزان دوازده درصد (12%) افزايش مي يابد .

4- افزايش سال 1383

بموجب مصوبه شماره 1405/ت 30365هـ مورخ 19/1/1383 هيات وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ازتاريخ 1/1/1383 به شرح زير تعيين مي گردد :
حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دولت و مشتركان صندوق بازنشستگان كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1382 برقرار شده است از تاريخ 1/1/83 به ميزان 6% حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت يكصد هزار (100،000 ) ريال افزايش مي يابد .


5- افزايش سال 1382
بموجب مصوبه شماره1034 /ت28423 مورخ 16/01/1382 هيئت وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگی و و ظيفه از تاريخ 01/01/1382 به شرح زير تعيين مي گردد .
حقوق بازنشستگی و وظيفه کليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تا تاريخ سال 1381 بر قرار شده است از تاريخ 01/01/1382 به ميزان 12%افزايش مي يابد.

6- افزايش سال 1381

با توجه به مصوبه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 05/03/1381 هيئت وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از تاريخ 01/01/1381 به شرح زير مي باشد .
با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق پرسنل بخش دولت ، از تاريخ 01/01/1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1380 برقرار شده است ، دوازده درصد ( 12% ) افزايش مي يابد . افزايش فوق از پرداخت مقرري ماه اول به صندوق هاي بازنشستگي معاف است . افزايش (12% ) مذكور با رعايت حداكثر رقم تعينن شده در بند 2 تصويب نامه شماره 57521/ت 2616 هـ مورخ 27/12/1380 ( حداكثر حقوق معادل 3500000 ريال ) اعمال خواهد شد . پس از اعمال افزايش مذكور ، حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان بند (ل) تبصره (4)‌قانون بودجه سال 1381 كل كشور ( بازنشستگان و موظفين تا پايان سال 1378 ) بر اساس آئين نامه اجرايي مربوط هماهنگ مي گردد.
 
7- افزايش سال 1380
با توجه به مصوبه شماره 57541 / ت 24256 هـ مورخ 14/12/1379 هيئت وزيران ميزان افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از تاريخ 01/01/1380 به شرح زير ميباشد . با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق پرسنل بخش دولت ، حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پرسنل بخش دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1379 برقرار شده است ، از تاريخ 01/01/1380 سيزده درصد ( 13% ) افزايش مي يابد . در مواردي كه افزايش موضوع بند يك ، كمتر از مبلغ يكصد و بيست هزار( 120،000 ) ريال باشد اين مبلغ ملاك محاسبه و پرداخت خواهد بود . افزايشهاي موضوع اين تصويب نامه از پرداخت مقرري ماه اول به صندوق هاي بازنشستگي معاف است .

8- افزايش سال 1379

به موجب مصوبه شماره 69651/ت 22486 هـ مورخ 23/12/1378 حقوق بازنشستگان و موظفين كه تا پايان سال 1378 برقرار گرديده ازتاريخ 01/01/1379 به ميزان 18% افزايش يافته است و اين افزايش از پرداخت مقرري ماه اول به صندقهاي بازنشستگي معاف است .

 

 جدول حداقل و حداكثر حقوق بازنشستگان و موظفين از سال 1370

حداكثر مبلغ (ريال )
حداقل مبلغ (ريال)
سال
176,000+ خالص افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال(1),(3)
50,000
1370
181,500+ خالص افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال(4)
50,000
1371
181,500+ خالص افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال
80,000
1372
181,500+دوسوم مازاد برسقف + خالص افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال(5)
117,000
1373
217,800+دوسوم مازاد برسقف +  افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال(2)
117,000
1374
254,100+دوسوم مازاد برسقف +  افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال
185,000
1375
290,400+دوسوم مازاد برسقف +  افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال
231,250
1376
326,700+دوسوم مازاد برسقف +  افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال
297,000
1377
363,000+دوسوم مازاد برسقف +  افزايش حقوق ناشي از خدمت مازاد بر30سال
330,000
1378
بدون سقف(6)
400,000
1379
بدون سقف
500,000
1380
بدون سقف
مستخدمين متکفل  700,000
1381
ساير مستخدمين    600,000
بدون سقف
800,000
1382
بدون سقف
1,060,000
1383
بدون سقف
1,170,000
1384
بدون سقف
2.000.000
1385
بدون سقف
2.000.000
1386
بدون سقف
2.000.000
1387
بدون سقف
2.900.000
1388
بدون سقف
3.100.000
1389
بدون سقف
3.410.000
1390

بدون سقف             

3921500
1391 
حداقل حقوق
 

49018800

1392

حداقل حقوق
 

6000000

1393

حداقل حقوق
 

7500000

1394

 

 

تاريخچه بازنشستگي

 
تاريخچه بازنشستگي در جهان:
 
 
در قرن 19 ميلادي فكر كمك به افرادي كه سالها ي بسياري را در امور خدمات به سر برده اند در برخي از كشور هاي اروپايي شكل گرفت .
از سال 1869 قانوني در انگلستان وضع شدكه به موجب آن به مقامات سياسي پس از مدت معيني خدمت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شد .
بازنشستگي به شكل نمادين و قانونمند از نوامبر سال 1881 ابتدا در آلمان و به سرعت در ساير كشور ها بوجود آمد.
در ايران در سال 1301 قانون استخدام كشوري و در سال 1302 قانون استخدام قضات به تصويب رسيد كه در هر دو قانون پرداخت حقوق بازنشستگي منظور شده است و پس از آن قوانين ديگري وضع شدكه به موجب آنها حقوق بازنشستگي به عموم پرسنل بخش لشگري و كشوري تعلق گرفت.
در سال 1328 اولين قانون كار به تصويب رسيد و صندوقي به نام تعاون و بيمه كارگري تشكيل گرديد كه به كارگران پير و از كار افتاده حقوق پرداخت مي نمود .
 
 
تاريخچه بازنشستگي در ايران
 
 
در ايران پس از برقراري حكومت مشروطه ، در تاريخ 01/02/1287 شمسي در مجلس اول قانوني با نام ” قانون وظايف ” وضع شد كه براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي دولت حقوق برقرار شود .
طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانوني به صورت فوق به صورتي كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده مي گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبي بوده است .
با توجه به اينكه در قانون مذكور براي زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگي يا از كارافتادگي او فكري نشده بود بلكه فقط وراث وي از حمايت اجتماعي برخوردار مي گرديدند لذا نمي توان آن را قانوني جامع در زمينه تامين پرسنل بخش دولت دانست زيرا در شرايطي كه اصل استخدام و تعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانوني بود و براي حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي نيز پيش بيني لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را مي توان فقط قدمي در جهت تامين پرسنل بخش دولت تلقي نمود .
اما اولين قانون گذاري در زمينه تامين اجتماعي پرسنل بخش دولت بعنوان قسمتي از حقوق استخدامي و به منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پيري و فوت و ازكار افتادگي در سال 1301 بعمل آمد .
در حقيقت ميتوان گفت بيست و دوم آذر 1301 روز پيدايش نظام بازنشستگي در ايران است . قبل از آن در روابط استخدامي دولت و مستخدم حالتي كه مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرري بهره مند شود وجود نداشت . در فصل چهارم قانون استخدام كشوري مصوب 22 آذر 1301 اصولي كه در زمينه بازنشستگي پيش بيني شده بود عبارت بود از :
. كارمند بعد از مدت معيني انجام خدمت و رسيدن به سني كه قاعدتاً‌ توانايي انجام كار خود را از دست ميدهد بدون آنكه خدمتي انجام دهد از حقوق بهره مند شود .
. هر كس كه بعلت حادثه اي عليل و ازكار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرري خاص استفاده كند .

. هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد .

در قانون مذكور و قوانين بعدي كه در زمينه بازنشستگي و وظيفه در كشور مابه تصويب رسيد هميشه هدف اصلي زير در نظر بوده است :
حمايت از كارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پيري ، فوت و از كارافتادگي
لازم به تذكر است ، در قانون مذكور كارمند با داشتن 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت مي توانست بازنشسته شود و امكان بازنشستگي براي كساني كه حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند ، وجود نداشت و سن بازنشستگي اجباري نيز 70 سال بوده است . در سال 1309 شرط سني حذف شد و كارمند مي توانست با داشتن 20 سال سابقه خدمت متوالي و يا 25 سال خدمت متناوب مشروط به اينكه 20 سال آنرا متصدي باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.
قانون فوق الذكر يكبار در سال 1308 و بار ديگر در سال 1324 و سپس در سال 1337 شمسي تغييرات بنيادي و اساسي نمود و بالاخره در تاريخ 31/3/1345 قانون استخدام كشوري فعلي جايگزين قانون گذشته شد و فصل هشتم قانون اخير الذكر نيز كه اختصاص به مقررات بازنشستگي و وظيفه دارد از سال 1345 تاكنون چند بار دچار تغييرات گوناگون شده است . اصلاحات متعدد اين قانون اكثر مواد آنرا از صورت اوليه خارج ساخته و در جهت تامين آينده پرسنل بخش دولت ارتقاء داده است . در عين حال برخي ازدستگاههاي دولتي نيز بنا بر شرايط خاص خود داراي مقررات خاصي در اين زمينه جهت پرسنل بخش خود گرديده اند ( بانكها ، صدا و سيما و ..) .
در جهت تامين آينده پرسنل بخش بخش خصوصي نيز صرف نظر از تسهيلاتي كه در ابتدا در جهت خطرات ناشي از حوادث كار در نظر گرفته شد ، به مرور برقراري مستمري هاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت غير ناشي از كار نيز با مشاركت كارفرمايان مد نظر قرار گرفت.

 

بازديدكنندگان

امروز: 1107
ديروز:4990
اين هفته: 25604
هفته‌ي گذشته: 26528
اين ماه: 79510
ماه گذشته: 80527
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1