فرآيند هاي طرح ولايحه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

 

     
 
 
 

ثبت نام و  صدور معرفي نامه  مشمولان طرح

01-10112

 

صدور گواهي اشتغال به طرح (مشمولين طرح)

02-10112

 

صدور گواهي انجام قسمتي ازطرح

03-10112

صدور گواهي پايان طرح

04-10112

 

صدور گواهی معافیت از طرح

05-10112

 

 انتقال مشمولان طرحي به ساير دانشگاهها

06-10112

 

 انتقال مشمولان طرحي بين واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

07-10112

 

عودت تاييديه تحصيلي مشمولين طرح

08-10112

 

اصلاح مدت طرح آقايان براساس كارت پايان خدمت

09-10112

 

استعلام در خصوص احتساب سنوات(بيمه و غيره)

10-10112

 

انتقال مشمولين طرح واجد شرايط استعداد درخشان

11-10112

 

 صدور گواهي پايان كار پيام آوران بهداشت

12-10112

 

ثبت نام و صدور معرفي نامه پیام آوران بهداشت

13-10112

 

معرفي بهداشت كاران دهان و دندان به وزارت بهداشت جهت صدور گواهي معافيت از طرح

14-10112

 

درخواست مجوز جهت صدور پروانه موقت مطب

15-10112

 

اعلام نيازهاي سه ماهه به وزارت بهداشت

16-10112

 

اعلام نيازهاي ماهانه به وزارت بهداشت

17-10112