صفحه اصلی اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ضوابط و مقررات ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان

        سال 99        سال 98     سال 97      سال96        سال 95     سال 94     سال 93      سال 92     سال 91      سال 90      سال 89

*** بخشنامه شماره 1400/217208 مورخ 1400/05/09 ریاست محترم دانشگاه پیرامون ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان ( مدیران ، کارکنان)  سال 1400 و شروع مرحله اول تبادل تفاهمنامه و دوم پایش عملکرد 

 فرآیند ارزیابی عملکرد