منوي اصلي
بازديدكنندگان
امروز: 10
اين هفته: 10
هفته‌ي گذشته: 21586
اين ماه: 67866
ماه گذشته: 45900
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

گروه برنامه ریزی نیروی انسانی و تشكيلات

      

 

مفاهیم و تعاریف

 

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی

وبراي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

 

 مشاغل اصلي: آن دسته از مشاغلي هستند كه درجهت تحقق اهداف دستگاه (وظايف صف دستگاه) باشند ودر واحدهاي صف دستگاه قرار

مي گيرند مانند پرستاران در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

 

مشاغل پشتيباني: آن دسته از مشاغلي هستند كه به طور مستقيم در جهت تحقق اهداف دستگاه نباشند بلكه زمينه ها و موجبات انجام وظايف

اصلي (صف) دستگاه را فراهم مي آورند و عمدتاً در واحدهاي ستادي و بعضاً در واحدهاي صف قرار مي گيرند مانند كارشناس امور اداري و غيره

 

شرح وظايف پست سازمانی: مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد.

 

نمودار سازماني: نموداری است که نشانگر روابط ، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دستگاه می باشد.

 

 سطح سازماني: هر يك ازمقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده مدیریت قرار مي گيرند.

 

واحد سازمانی:  از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکل های سازمانی شامل معاونت، مدیریت،اداره یا گروه عهده دار

انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد. در راس هر واحد پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می شود.

 

 سازمان استان: واحدسازماني تابعه وزارتخانه است كه به منظور اعمال اختيارات وانجام وظايف وزارتخانه درسطح استان تشكيل و كليه

 وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه دراستان در آن تجميع مي گردند.

 

 واحد تابعه: واحدي است كه از نظرسياستها وخط مشي ها ونيز امور اداري ومالي وتشكيلاتي تابع دستگاه اصلي باشد.

 

معاونت: بالاترين سطح سازماني پس از بالاترين مقام موسسه دولتي مي باشد كه انجام بخشي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه را برعهده دارد.

 

 مديريت: سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت يا دستگاه را در زمينه فعاليتهاي مطالعاتي تحقيقاتي واجرايي برعهده دارد.

در راس مدیریت، مدیر قرار دارد.

 

 اداره: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد و وجه غالب وظايف اداره، اجرايي است.

اداره فاقد واحد تابعه است ودر راس آن رييس اداره قرار مي گيرد.

 

 گروه: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد وجه غالب وظايف گروه مطالعاتي وتحقيقاتي است.

گروه فاقد واحد تابعه است و در راس آن رئيس گروه قرار دارد.

 

وظایف گروه

 

      تأئید ردیفهای سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان و ...

      هماهنگي وتعامل باشركت آذرخش درجهت بهبود برنامه رايانه اي تشكيلات

       بررسي وتعامل باوزارتخانه و ساير دانشگاهها جهت دستيابي به نرمهاي جديد

      پيگيري مكاتبات ارسال شده به وزارت متبوع وانعكاس موارد دريافت شده به واحدهاي تابعه

      برگزاري جلسات درون گروهي به منظور بررسي پيشنهادات تبديل پستها وسايرموارد ارجاعي

       انجام مطالعات، پژوهشها و تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص برنامه ریزی منابع انسانی

     همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی

     برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

      بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها

     الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 

     تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه

     تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق

     بررسي وارائه پيشنهادات به وزارتخانه درجهت اصلاح تشكيلات براساس نيازهاي واحدهاي تابعه

     بررسی و همکاری با مركز توسعه مديريت وتحول اداري وزارت متبوع در تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی

     همکاری در تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه ومراكز تابعه براساس ضوابط مربوطه

     نظارت بر تخصیص پست های سازمانی به افراد

     پيگيري كسر رديفهاي مورد نياز دانشگاه در واحدهای تابعه باتوجه به نرمهاي مورد تاييد و افزايش تختهاي مصوب

      نظارت بر تنظیم صحیح تشکیلات پیشنهادی واحدهای ذیربط

     بررسي مستمر تشكيلات واحدهاي تابعه به منظور اصلاحات مورد نياز درج آخرين اصلاحات موردنياز درسيستم رايانه اي تشكيلات به منظور بهره برداري ودستيابي به آخرين اطلاعات و وضعيت پستهاي سازماني دراسرع وقت

     تهيه وتنظيم فرمهاي تفويض اختيارمرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در خصوص تبدیل و یا انتقال پست ها براساس نيازهاي روز

     بررسی درخواستهای تشکیلاتی حوزه هاي ستادي ومعاونتهاي دانشگاه، مراکزآموزشی درمانی،دانشکده ها، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی،شبکه هاي بهداشت ودرمان شهرستانها وساير واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه

    ایجاد پستهاي بانام جانبازان حالت اشتغال

    پيگيري و ابلاغ تشكيلات واحدهاي جديدالتاسيس

 

کارشناسان گروه

 
 

سمت

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رئیس گروه برنامه ریزی نیروی انسانی وتشکیلات

سیدسعید طباطبایی

   tabatabaiee1[at]mums.ac.ir

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی وتشکیلات

سید منصور طالب الحق

TalebolhaghM1[at]mums.ac.ir

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی وتشکیلات

محمدرضا قمری

GHamariMR1[at]mums.ac.ir

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی و تشکیلات

صفیه تقدم کنگی

Taghadoms1[at]mums.ac.ir 

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی و تشکیلات

میترا سادات محق

 moheghm3[at]mums.ac.ir

 

                                                                                         تلفن مستقیم تشکیلات                                                                                                                05138796219

 

سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی

   لینک سامانه


تقسيم بندي واحدها

                                                                                                                                   

کارشناس

معاونتها

دانشکده ها

بیمارستانها

مراکز بهداشتی 

شبکه ها

خانم تقدم

 دانشجوئی فرهنگی، پژوهشی

پزشکی، پژوهشکده بوعلی

ابن سینا، هاشمی نژاد، شریعتی، خاتم الانبیاء(ص)

 مرکز شماره 1

کلات، طرقبه و شاندیز، چناران، رشتخوار، سرخس

خانم محق

-

دندانپزشکی، پرستاری، پیراپزشکی

اکبر، علی بن ابیطالب(ع)، ام البنین(س)

مرکز 2، مرکز3

 فریمان، بردسکن، خلیل آباد، درگز

 آقای طالب الحق

آموزشی، معاونت درمان، پشتیبانی، حوزه ریاست

داروسازی

قائم، امید، طالقانی

 مرکز 5

کاشمر، خواف

آقای قمری

بهداشتی، غذا ودارو

بهداشت

امام رضا(ع) ، کامیاب، دکترشیخ، منتصریه

-

قوچان، تایباد، باخرز

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.